RJ: Strategies for Change

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních… ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního… ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika… ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl… ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali… ›› více

10. setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
12 / 3 / 2023

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci,… ›› více

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

/ Institut pro restorativní justici
2 / 3 / 2023

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských… ›› více

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

/ Restorativní platforma
21 / 2 / 2023

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem… ›› více

Všechny aktuality →

O projektu

Evropský projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl v roce 2019 jako společná platforma European Forum for Restorative Justice  a devíti evropských států včetně České republiky. Iniciátory vzniku projektu jsou Dr. Ian Marder z Maynooth University Ireland a Gert Jan SlumpRestorative Justice Netherlands.

Jedním z hlavních podnětů pro vznik tohoto projektu bylo přijetí nového doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Cílem projektu je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na  úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.

V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice. Členy české národní skupiny jsou: Andrea Matoušková (Probační a mediační služba), Petra Masopust Šachová (Institut pro restorativní justici, z.s./Právnická fakulta UP), Jan Tomášek (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), Lukáš Dirga (Ministerstvo spravedlnosti), Pavel Horák (Vězeňská služba ČR) a Karel Dvořák (Ministerstvo spravedlnosti).

Tým

Členové národní skupiny

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

/vedoucí oddělení vědy a realizace projektů v Ústavu pro studium totalitních režimů, člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni/
:

Lukáš Dirga působí na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře sociologie jako akademický pracovník, kde mimo jiné realizuje výzkumy spadající do oboru penitenciární sociologie. Dále zastává funkci vedoucí oddělení vědy a realizace projektů v Ústavu pro studium totalitních režimů. V rámci svého odborného působení se zaměřuje zejména na oblast trestní justice se zvláštním důrazem kladeným na vězeňství a témata s ním spojená. Lukáš Dirga je členem řady domácích i mezinárodních odborných sdružení a výsledky svých odborných aktivit a bádání prezentuje v tuzemských i zahraničních časopisech.

Mgr. Karel Dvořák

/náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti/
:

Karel Dvořák je náměstkem člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti. Předtím, než se jím stal, působil po studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze několik let jako advokát a později i jako společník v advokátní kanceláři. Na ministerstvu má na starosti sekci dohledu a justice, sekci mezinárodní a evropské spolupráce a Probační a mediační službu. Vedle toho se věnuje široké škále problémů, například problematice exekucí a insolvencí, přípravě nové trestní politiky státu, vězeňství, domácímu násilí, ochraně slabších (exekuce dětí, zřízení dětského ombudsmana, změna fungování veřejného opatrovnictví) a evropské legislativě.

plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

/ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR/
:

Pavel Horák působí od roku 1999 ve Vězeňské službě ČR. Postupně prošel několika úrovněmi od základních výkonných pozic až po manažerské. V nedávné minulosti působil na pozici náměstka generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení, v současné době řídí odbor výkonu vazby a trestu na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se podílel na zavedení výuky základů penologie. V současné době se v rámci své pozice zabývá rozvojem a aplikací moderních vězeňských postupů v českém vězeňství, elektronizací vězeňství, zaváděním nových programů pro vězněné osoby, zkvalitňováním penitenciárního zacházení a podporou postpenitenciární péče, zejména její přípravou již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

PhDr. Andrea Matoušková

/ředitelka Probační a mediační služby/
:

Andrea Matoušková absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po ukončení vysokoškolského studia začala pracovat v Praze jako jedna z prvních probačních úředníků v České republice. Podílela se na zavádění probace a mediace do české praxe a později na vzniku Probační a mediační služby, kde od roku 2001 pracovala na pozici metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti. S účinností od února 2016 působí na pozici ředitelky Probační a mediační služby. V letech 2009 – 2010 zastupovala Českou republiku ve skupině expertů Rady Evropy (CJ-S-CH), která připravila manuál pro zacházení s dětmi jako účastníky soudních řízení (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, 2010). Od roku 2012 zastupuje Probační a mediační službu v Evropské síti služeb v oblasti extremismu a radikalismu (Radicalization Awareness Network – RAN), a to jako člen pracovní skupiny Pu0026amp;P (Prison and Probation). Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a článků.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

/předsedkyně Institutu pro restorativní justici, z.s/ koordinátorka projektu Restorative Justice: Strategies for Change/
:

Petra Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici a je odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství. V červnu 2020 byla zvolena do výkonného výboru European Forum for Restorative Justice a dále je též členkou České kriminologické společnosti. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. justici. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

/výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci/
:

Jan Tomášek je výzkumným pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zaměřuje se zejména na problematiku probace, restorativní justice, resocializace pachatelů a desistence. Jako externí vyučující působí na katedře kriminologie Policejní akademie ČR. Je autorem řady publikací a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Projektové aktivity

Tvorba Strategie RJ pro ČR

Vytváříme strategický dokument doporučující povahy, který mapuje názory odborníků na poli trestní justice ohledně dvou základních otázek:

  1. Jaké jsou překážky rozvoje restorativní justice v ČR?
  2. Jak mohu osobně/profesně přispět k rozvoji RJ v ČR?

Tato odborná vyjádření byla zaznamenávána v rámci speciálně připravené série workshopů, kterých se zúčastnili zástupci všech institucí/aktérů v dané oblasti. Workshopů, které probíhaly od října 2019 do března 2020 se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Ministerstva spravedlnosti, Policie ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, neziskového sektoru, soudci a státní zástupci, akademici, sociální kurátoři a další. Jejich názory představují podklad pro tvorbu Strategie a formulování základních restorativních principů, cílů a nástrojů ve vztahu k české trestněprávní legislativě, politice a praxi. 

Výsledná Strategie byla představena na online konferenci Česko restorativně 2021 dne 30. března 2021.

Restorativní platforma

Vznik platformy navazuje na kroky naplánované ve Strategii restorativní justice pro ČR, kterou jsme představili v březnu 2021 na online konferenci Česko restorativně v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change . V rámci čtyř sekcí se potkávají odborníci z trestně právní praxe, aby diskutovali možnosti začlenění restorativních principů ve všech fázích trestního řízení. Jde o zástupce z Policie ČR, státních zastupitelství, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, advokacie, soudců všech stupňů vč. Nejvyššího soudu, odborníky ze sociálních služeb a nevládních organizací, kteří s oběťmi a pachateli trestných činů v průběhu trestního řízení pracují.

V průběhu více než dvou let proběhly níže uvedené osobní i online setkání s předem danými tématy a především diskuzí, která vedla k vytvoření praktické Příručky pro restorativní praxi v ČR.

Činnost restorativní platformy:

Příručka pro českou restorativní praxi

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního řízení aktivně vykonávají svou profesi. Příručku jsme představili 20. 3. 2024 na konferenci Česko restorativně: Společně od teorie k praxi.

Komunikační strategie

Připravujeme plán a komunikační nástroje, které nám pomohou přiblížit téma restorativní justice, jejích základních principů a nástrojů odborné i široké veřejnosti.

Sledujte náš Facebook! Máte otázky, komentáře s rozvoji restorativní justice v ČR? Napište nám na info@restorativni-justice.cz!

Publikace – příběhy obětí, pachatelů a jejich rodin

Inspirováni myšlenkou Howarda Zehra, který je jak duchovním otcem restorativního hnutí, tak vášnívým fotografem, že portréty a příběhy mohou být nástrojem reflexe a změny, vytváříme knihu příběhu a portrétů těch, kterým do života vstoupil trestný čin, tj. obětí, pachatelů a jejich rodin. Publikace je určena pro širokou veřejnost.

Hledáme příběhy! Chcete-li se i Vy s námi podělit o ten váš, kontaktujte nás na info@restorativni-justice.cz

Spolupráce s VS ČR – zapojování RJ do vězeňského prostředí

S Vězeňskou službou ČR společně intenzivně pracujeme na tom, jakým způsobem je možno restorativní přístupy zapojit do vězeňského prostředí. Společně hledáme, jaké jsou vhodné cesty pro Českou republiku. Na podzim 2020 byl připraven dotazník o povědomí a názorové blízkosti restorativních myšlenek respondentů ze všech českých věznic, na základě něhož bude sestavena pracovní skupina, jež se tématem bude dále zabývat. Publikaci o výsledcích šetření jsme v online i tištěné podobě vydali v květnu 2021, v elektronické verzi si ji prohlédněte níže.