Aktuality

Páté setkání Restorativní platformy

:

Byly zmíněny následující konkrétní nástroje konkrétní pro uplatnění restorativních principů v trestně právní praxi:

  • kladení restorativních otázek tak, aby byly identifikovány skutečné potřeby jak oběti, tak pachatele a aby na ně mohlo být adresně reagováno, a to nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale i v rámci sociální práce nebo terapií a rozhovorů prováděných jak s oběťmi, tak pachateli 
  • poskytnout jak oběti, tak pachateli více prostoru v trestně právním procesu, a poskytnout jim i konkrétní informace o řízení, o pomáhajících subjektech apod. 
  • nasměrovat poškozené k pomáhajícím institucím 
  • šířit restorativní ideje mezi své kolegy 
  • zjednodušit poučovací formuláře
  • vytvořit stručné informační dokumenty jak pro oběti, tak pro pachatele 
  • implementovat restorativní principy do programů zacházení ve vězení, a to již od počátku výkonu trestu odnětí svobody  a bez ohledu na stupeň zabezpečení 

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí trestní justice vzájemně sdíleli, kam zatím na své restorativní cestě došli a kam by chtěli dále směřovat. Ohledně jejich restorativní praxe padaly slova jako „v začátcích“ či „nedoceněná“, ale i „rozvíjející se“, „nadějná“ a „pestrá“. 

Na tomto setkání měli účastníci možnost konzultovat konkrétní nápady, návrhy či podněty a odpovědět si tak na otázky, jak mohou pracovat s restorativními přístupy ve své praxi, jaké mají restorativní cíle a co k jejich naplnění potřebují, jakož i jak jim se zaváděním restorativní justice do praxe může pomoci organizace, ve které působí. 

Jako červená nit se diskuzemi vedla nutnost systémové podpory restorativního přístupu napříč celou trestní justicí, jakož i propojenost a vzájemná spolupráce zainteresovaných institucí. Mezi účastníky rovněž velmi rezonovalo téma vzdělávání orgánů činných v trestním řízení a zvyšování nejen jejich povědomí o restorativním přístupu, ale i zájmu a motivaci jej poznat, pochopit a ve své každodenní praxi využívat. Restorativní justice je totiž především o přístupu každého jednotlivce – o lidském přístupu jak k oběti trestného činu, tak k jeho pachateli. 

„Pokud jde o orgány činné v trestním řízení, je restorativní přístup o jejich rozhodnutí, zákon takovému přístupu neklade překážky.“

V případě obětí byla zdůrazňována zejména jejich informovanost o restorativních programech a nástrojích restorativní justice, srozumitelná a smysluplná komunikace s nimi, stejně jako dostupnost služeb; u pachatele je pak zásadní kontinuální práce v průběhu celého trestního řízení, do které jsou zapojeny nejen orgány činné v trestním řízení, ale i další subjekty včetně jeho obhájce s tím, že všichni by měli sledovat stejný cíl: vést pachatele k odpovědnosti za spáchaný čin a k uvědomění si jeho konkrétních dopadů na konkrétní oběť a zdůrazňovat nejen aspekt finančního odškodnění, ale i upřímné omluvy. Nutnost soustavné práce s pachatelem pak byla zmiňována i v rámci penitenciární péče, přičemž neméně významná je i návazná péče postpenitenciární.  

Restorativní platforma se již připravuje na druhý rok své činnosti a na jejich účastnících nyní je, aby dali restorativní justici prostor ve své praxi a začali restorativní nástroje aktivně používat, neboť diskuze, které je v dalším roce čekají, budou vycházet z jejich konkrétních zkušeností, čímž se budou moct dále vzájemně obohacovat na cestě ke společnému cíli, kterým je restorativní budoucnost v českém trestně právním řízení. 

Neformální setkání členů všech sekcí Restorativní platformy se koná 8. června 2022 od 17 hod. v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv, jeho součástí bude promítání finského dokumentu Z očí do očí o restorativním setkávání pozůstalých s vrahy svých blízkých ve věznicích. Následuje debata se zajímavými hosty a akce je otevřena široké veřejnosti. Přijďte se podívat na jedinečný dokument a potkat se s členy Restorativní platformy! Více informací o akci najdete zde.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →