Aktuality

Páté setkání Restorativní platformy

:

Byly zmíněny následující konkrétní nástroje konkrétní pro uplatnění restorativních principů v trestně právní praxi:

  • kladení restorativních otázek tak, aby byly identifikovány skutečné potřeby jak oběti, tak pachatele a aby na ně mohlo být adresně reagováno, a to nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale i v rámci sociální práce nebo terapií a rozhovorů prováděných jak s oběťmi, tak pachateli 
  • poskytnout jak oběti, tak pachateli více prostoru v trestně právním procesu, a poskytnout jim i konkrétní informace o řízení, o pomáhajících subjektech apod. 
  • nasměrovat poškozené k pomáhajícím institucím 
  • šířit restorativní ideje mezi své kolegy 
  • zjednodušit poučovací formuláře
  • vytvořit stručné informační dokumenty jak pro oběti, tak pro pachatele 
  • implementovat restorativní principy do programů zacházení ve vězení, a to již od počátku výkonu trestu odnětí svobody  a bez ohledu na stupeň zabezpečení 

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí trestní justice vzájemně sdíleli, kam zatím na své restorativní cestě došli a kam by chtěli dále směřovat. Ohledně jejich restorativní praxe padaly slova jako „v začátcích“ či „nedoceněná“, ale i „rozvíjející se“, „nadějná“ a „pestrá“. 

Na tomto setkání měli účastníci možnost konzultovat konkrétní nápady, návrhy či podněty a odpovědět si tak na otázky, jak mohou pracovat s restorativními přístupy ve své praxi, jaké mají restorativní cíle a co k jejich naplnění potřebují, jakož i jak jim se zaváděním restorativní justice do praxe může pomoci organizace, ve které působí. 

Jako červená nit se diskuzemi vedla nutnost systémové podpory restorativního přístupu napříč celou trestní justicí, jakož i propojenost a vzájemná spolupráce zainteresovaných institucí. Mezi účastníky rovněž velmi rezonovalo téma vzdělávání orgánů činných v trestním řízení a zvyšování nejen jejich povědomí o restorativním přístupu, ale i zájmu a motivaci jej poznat, pochopit a ve své každodenní praxi využívat. Restorativní justice je totiž především o přístupu každého jednotlivce – o lidském přístupu jak k oběti trestného činu, tak k jeho pachateli. 

„Pokud jde o orgány činné v trestním řízení, je restorativní přístup o jejich rozhodnutí, zákon takovému přístupu neklade překážky.“

V případě obětí byla zdůrazňována zejména jejich informovanost o restorativních programech a nástrojích restorativní justice, srozumitelná a smysluplná komunikace s nimi, stejně jako dostupnost služeb; u pachatele je pak zásadní kontinuální práce v průběhu celého trestního řízení, do které jsou zapojeny nejen orgány činné v trestním řízení, ale i další subjekty včetně jeho obhájce s tím, že všichni by měli sledovat stejný cíl: vést pachatele k odpovědnosti za spáchaný čin a k uvědomění si jeho konkrétních dopadů na konkrétní oběť a zdůrazňovat nejen aspekt finančního odškodnění, ale i upřímné omluvy. Nutnost soustavné práce s pachatelem pak byla zmiňována i v rámci penitenciární péče, přičemž neméně významná je i návazná péče postpenitenciární.  

Restorativní platforma se již připravuje na druhý rok své činnosti a na jejich účastnících nyní je, aby dali restorativní justici prostor ve své praxi a začali restorativní nástroje aktivně používat, neboť diskuze, které je v dalším roce čekají, budou vycházet z jejich konkrétních zkušeností, čímž se budou moct dále vzájemně obohacovat na cestě ke společnému cíli, kterým je restorativní budoucnost v českém trestně právním řízení. 

Neformální setkání členů všech sekcí Restorativní platformy se koná 8. června 2022 od 17 hod. v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv, jeho součástí bude promítání finského dokumentu Z očí do očí o restorativním setkávání pozůstalých s vrahy svých blízkých ve věznicích. Následuje debata se zajímavými hosty a akce je otevřena široké veřejnosti. Přijďte se podívat na jedinečný dokument a potkat se s členy Restorativní platformy! Více informací o akci najdete zde.

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →