Aktuality

Páté setkání Restorativní platformy

:

Byly zmíněny následující konkrétní nástroje konkrétní pro uplatnění restorativních principů v trestně právní praxi:

  • kladení restorativních otázek tak, aby byly identifikovány skutečné potřeby jak oběti, tak pachatele a aby na ně mohlo být adresně reagováno, a to nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale i v rámci sociální práce nebo terapií a rozhovorů prováděných jak s oběťmi, tak pachateli 
  • poskytnout jak oběti, tak pachateli více prostoru v trestně právním procesu, a poskytnout jim i konkrétní informace o řízení, o pomáhajících subjektech apod. 
  • nasměrovat poškozené k pomáhajícím institucím 
  • šířit restorativní ideje mezi své kolegy 
  • zjednodušit poučovací formuláře
  • vytvořit stručné informační dokumenty jak pro oběti, tak pro pachatele 
  • implementovat restorativní principy do programů zacházení ve vězení, a to již od počátku výkonu trestu odnětí svobody  a bez ohledu na stupeň zabezpečení 

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí trestní justice vzájemně sdíleli, kam zatím na své restorativní cestě došli a kam by chtěli dále směřovat. Ohledně jejich restorativní praxe padaly slova jako „v začátcích“ či „nedoceněná“, ale i „rozvíjející se“, „nadějná“ a „pestrá“. 

Na tomto setkání měli účastníci možnost konzultovat konkrétní nápady, návrhy či podněty a odpovědět si tak na otázky, jak mohou pracovat s restorativními přístupy ve své praxi, jaké mají restorativní cíle a co k jejich naplnění potřebují, jakož i jak jim se zaváděním restorativní justice do praxe může pomoci organizace, ve které působí. 

Jako červená nit se diskuzemi vedla nutnost systémové podpory restorativního přístupu napříč celou trestní justicí, jakož i propojenost a vzájemná spolupráce zainteresovaných institucí. Mezi účastníky rovněž velmi rezonovalo téma vzdělávání orgánů činných v trestním řízení a zvyšování nejen jejich povědomí o restorativním přístupu, ale i zájmu a motivaci jej poznat, pochopit a ve své každodenní praxi využívat. Restorativní justice je totiž především o přístupu každého jednotlivce – o lidském přístupu jak k oběti trestného činu, tak k jeho pachateli. 

„Pokud jde o orgány činné v trestním řízení, je restorativní přístup o jejich rozhodnutí, zákon takovému přístupu neklade překážky.“

V případě obětí byla zdůrazňována zejména jejich informovanost o restorativních programech a nástrojích restorativní justice, srozumitelná a smysluplná komunikace s nimi, stejně jako dostupnost služeb; u pachatele je pak zásadní kontinuální práce v průběhu celého trestního řízení, do které jsou zapojeny nejen orgány činné v trestním řízení, ale i další subjekty včetně jeho obhájce s tím, že všichni by měli sledovat stejný cíl: vést pachatele k odpovědnosti za spáchaný čin a k uvědomění si jeho konkrétních dopadů na konkrétní oběť a zdůrazňovat nejen aspekt finančního odškodnění, ale i upřímné omluvy. Nutnost soustavné práce s pachatelem pak byla zmiňována i v rámci penitenciární péče, přičemž neméně významná je i návazná péče postpenitenciární.  

Restorativní platforma se již připravuje na druhý rok své činnosti a na jejich účastnících nyní je, aby dali restorativní justici prostor ve své praxi a začali restorativní nástroje aktivně používat, neboť diskuze, které je v dalším roce čekají, budou vycházet z jejich konkrétních zkušeností, čímž se budou moct dále vzájemně obohacovat na cestě ke společnému cíli, kterým je restorativní budoucnost v českém trestně právním řízení. 

Neformální setkání členů všech sekcí Restorativní platformy se koná 8. června 2022 od 17 hod. v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv, jeho součástí bude promítání finského dokumentu Z očí do očí o restorativním setkávání pozůstalých s vrahy svých blízkých ve věznicích. Následuje debata se zajímavými hosty a akce je otevřena široké veřejnosti. Přijďte se podívat na jedinečný dokument a potkat se s členy Restorativní platformy! Více informací o akci najdete zde.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Všechny aktuality →