Aktuality

Páté setkání Restorativní platformy

:

Byly zmíněny následující konkrétní nástroje konkrétní pro uplatnění restorativních principů v trestně právní praxi:

  • kladení restorativních otázek tak, aby byly identifikovány skutečné potřeby jak oběti, tak pachatele a aby na ně mohlo být adresně reagováno, a to nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale i v rámci sociální práce nebo terapií a rozhovorů prováděných jak s oběťmi, tak pachateli 
  • poskytnout jak oběti, tak pachateli více prostoru v trestně právním procesu, a poskytnout jim i konkrétní informace o řízení, o pomáhajících subjektech apod. 
  • nasměrovat poškozené k pomáhajícím institucím 
  • šířit restorativní ideje mezi své kolegy 
  • zjednodušit poučovací formuláře
  • vytvořit stručné informační dokumenty jak pro oběti, tak pro pachatele 
  • implementovat restorativní principy do programů zacházení ve vězení, a to již od počátku výkonu trestu odnětí svobody  a bez ohledu na stupeň zabezpečení 

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí trestní justice vzájemně sdíleli, kam zatím na své restorativní cestě došli a kam by chtěli dále směřovat. Ohledně jejich restorativní praxe padaly slova jako „v začátcích“ či „nedoceněná“, ale i „rozvíjející se“, „nadějná“ a „pestrá“. 

Na tomto setkání měli účastníci možnost konzultovat konkrétní nápady, návrhy či podněty a odpovědět si tak na otázky, jak mohou pracovat s restorativními přístupy ve své praxi, jaké mají restorativní cíle a co k jejich naplnění potřebují, jakož i jak jim se zaváděním restorativní justice do praxe může pomoci organizace, ve které působí. 

Jako červená nit se diskuzemi vedla nutnost systémové podpory restorativního přístupu napříč celou trestní justicí, jakož i propojenost a vzájemná spolupráce zainteresovaných institucí. Mezi účastníky rovněž velmi rezonovalo téma vzdělávání orgánů činných v trestním řízení a zvyšování nejen jejich povědomí o restorativním přístupu, ale i zájmu a motivaci jej poznat, pochopit a ve své každodenní praxi využívat. Restorativní justice je totiž především o přístupu každého jednotlivce – o lidském přístupu jak k oběti trestného činu, tak k jeho pachateli. 

„Pokud jde o orgány činné v trestním řízení, je restorativní přístup o jejich rozhodnutí, zákon takovému přístupu neklade překážky.“

V případě obětí byla zdůrazňována zejména jejich informovanost o restorativních programech a nástrojích restorativní justice, srozumitelná a smysluplná komunikace s nimi, stejně jako dostupnost služeb; u pachatele je pak zásadní kontinuální práce v průběhu celého trestního řízení, do které jsou zapojeny nejen orgány činné v trestním řízení, ale i další subjekty včetně jeho obhájce s tím, že všichni by měli sledovat stejný cíl: vést pachatele k odpovědnosti za spáchaný čin a k uvědomění si jeho konkrétních dopadů na konkrétní oběť a zdůrazňovat nejen aspekt finančního odškodnění, ale i upřímné omluvy. Nutnost soustavné práce s pachatelem pak byla zmiňována i v rámci penitenciární péče, přičemž neméně významná je i návazná péče postpenitenciární.  

Restorativní platforma se již připravuje na druhý rok své činnosti a na jejich účastnících nyní je, aby dali restorativní justici prostor ve své praxi a začali restorativní nástroje aktivně používat, neboť diskuze, které je v dalším roce čekají, budou vycházet z jejich konkrétních zkušeností, čímž se budou moct dále vzájemně obohacovat na cestě ke společnému cíli, kterým je restorativní budoucnost v českém trestně právním řízení. 

Neformální setkání členů všech sekcí Restorativní platformy se koná 8. června 2022 od 17 hod. v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv, jeho součástí bude promítání finského dokumentu Z očí do očí o restorativním setkávání pozůstalých s vrahy svých blízkých ve věznicích. Následuje debata se zajímavými hosty a akce je otevřena široké veřejnosti. Přijďte se podívat na jedinečný dokument a potkat se s členy Restorativní platformy! Více informací o akci najdete zde.

Další aktuality

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Všechny aktuality →