Restorativní programy

Pro naplňování restorativních principů v praxi vznikly restorativní programy. Mezi ně patří především mediace, restorativní konferencekruhy

Restorativní programy vytvářejí bezpečný prostor pro setkání oběti, pachatele, případně dalších osob. Mohou tak společně hovořit o tom, jaký měl trestný čin dopad na jejich životy a jak způsobené následky napravit. 

Restorativní programy nenahrazují trestní řízení, ale doplňují ho. Probíhají paralelně nebo nezávisle na něm.

Restorativní programy poskytují

 • prostor pro dialog
 • dobrovolnou účast
 • respekt ke každému
 • prostor pro sdílení a pro vyjádření emocí
 • příležitost pochopit, jak trestný čin druhému ublížil
 • příležitost k převzetí skutečné odpovědnosti za důsledky vlastního jednání
 • prostor pro hledání nových řešení a naplnění potřeb všech zúčastněných
 • převzetí vlastní aktivity při řešení následků

Přečtěte si článek předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petry Masopust Šachové s názvem „Proč by spolu oběti a pachatelé měli mít možnost mluvit“, který vyšel v týdeníku Respekt.

Naše video o restorativních programech

Co jsou to restorativní programy? Jaký je jejich cíl? Jaké podoby mohou mít? A především, jakým způsobem pomáhají těm, kteří se jich účastní?  

Odpovědi na tyto a další mnohé otázky najdete v novém úvodním videu Institutu pro restorativní justici. Tereza Řeháková, ředitelka programů Institutu, v něm přehledně shrnuje mnohé výhody restorativních programů a v jakých oblastech našeho života mohou být aplikovány.

Zjistíte, jaký je aktuálně nejpoužívanější restorativní program v České republice a v jaké fázi trestního řízení se uplatňuje. Nabídka zprostředkovatelů restorativních programů mimo průběh trestního řízení či dlouhou dobu po jeho skončení je však u nás stále omezená. Proto se v našem Institutu soustředíme na rozšíření možností realizace restorativních setkání i mimo trestí řízení. Ve videu se dozvíte o zásadách těchto setkání a jaká konkrétní témata jsou na nich probírána.  

Jedna z hlavních snah Institutu pro restorativní justici je podpora vedení restorativního dialogu i v případech závažné trestné činnosti. Jak budeme naše snahy realizovat a jaké jsou naše další plány do budoucna? Po shlédnutí videa už budete vědět!

Gábina Kabátová
/výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství/
:

Projekt Building bridges přináší hluboký vhled do bolesti obětí i situace pachatelů, pochopení, co zločin působí jednotlivcům i komunitě a přemýšlí, jak vrátit vše co nejblíže stavu před zločinem. Protože mohu v praxi (v ČR od 2015) sledovat pozitivní dopad restorativního dialogu a jeho neobyčejné výsledky, věřím plně ve smysluplnost pronikání RJ do justičního systému.

RJ vnímám jako příležitost zavádění alternativních přístupů v soudnictví, dále jako účelnou pomoc obětem, vyřešení jejich potřeb a bolestí, zároveň jako možnost změny pachatelů a příležitost pro spravedlivé vyrovnání. RJ je pro mě spravedlností budoucnosti.

Příklady restorativních programů v ČR

Mediace v trestním řízení, restorativní a rodinné konference

Program Building Bridges

 • restorativní dialog pachatelů s oběťmi nesouvisejících trestných činů ve věznici
 • ucelený program setkávání skupiny obětí se skupinou pachatelů ve věznicích za přítomnosti facilitátora realizuje v ČR organizace Mezinárodní vězeňské společenství, program probíhá i v jiných zemích
 • pachatelé společně s oběťmi hovoří o přijetí odpovědnosti za zločin, rozpoznání falešné viny (oběť má pocit, že něčím zločin zapříčinila a pachatel svou vinu popírá), o náhradě za čin a diskutuje se o odpuštění. Lidé se snaží vzájemně pochopit, co ke zločinu vedlo, proč se stal právě jim, nebo co vedlo pachatele k tomu, že jednali tímto způsobem.
 • Projekt probíhá v několika cyklech uvnitř věznic a má vysoce pozitivní dopad na oběti i na pachatele, kteří prvně za zločinem vidí skutečného člověka, kterému někdo ublížil, nikoliv jen paragraf, slyší jeho pocity a prožívají s ním jeho utrpení. Oběť zase vidí zranitelnost pachatele, přestává si ho démonizovat a může mu říct, co cítí, a osvobodit se od svých traumat, či osvobození nastartovat.

Program sociálního centra Kappa-Help

Nestátní nezisková organizace Kappa-help v Přerově nabízí vlastní verzi restorativního programu, včetně mediace mezi obětí a pachatelem. Více podrobností o  tomto programu najdete zde:

Kappa-help z.,s, centrum sociální prevence

Program “Vnímám i Tebe”

PhDr. Andrea Matoušková
/ředitelka Probační a mediační služby/
:

Restorativní justici jsem zažila v mnoha příbězích našich klientů a jejich rodin, se kterými naše služba pracovala – každý případ je jiný; když se vám ale při jejich řešení podaří navázat spolupráci s lidmi a využít přitom principy restorativní justice, vždy jsou to příběhy v něčem společné. Jsou plné vůle hledat řešení, snahy pochopit proč se čin stal, ale také obav z budoucnosti, bolesti ze ztráty, zloby. V případech jsem viděla odhodlání těchto lidí situaci zvládnout a cítíla, že nechtějí být sami a já jim mohu pomoci.

 • vytvořen Probační a mediační službou (PMS) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, nyní probíhá ve věznicích a také Programových centrech PMS pro pachatele vykonávající trest na svobodě
 • témata dopadů trestné činnosti na oběti s důrazem na zvýšení citlivosti pachatelů k potřebám obětí, převzetí zodpovědnosti za způsobenou újmu a vedení k nápravě jsou diskutovány se skupinou odsouzených v rámci třinácti setkání; oběti jsou v programu zastoupeny videonahrávkami výpovědí o dopadech trestného činu na jejich životy

Peacemaking circles (Kruhy smíření)

 • Přečtěte si o zkušenosti s realizací Peacemaking Circles v Evropě

Restorativní programy ve světě

Ve Spojených státech amerických existuje mnoho restorativních programů mimo trestněprávní oblast:

Eric Butler působí pedagog a aktivista v oblasti restorativní justice. Stal se přeživším hurikánu Catrina a poté se přestěhoval do Oaklandu v Kalifornii, kde si znovu vybudoval nový život. Úspěšně vedl tzv. Grieving Circles v reakci na vraždy a extrémní násilí na amerických školách. Eric se věnuje především zprostředkování školních restorativních kruhů a spolupracuje s odborníky ze školních areálů a s organizacemi pracujících s mládeží v rámci jednodenních nebo vícedenních setkání. https://rjwithericbutler.wixsite.com/home 

Organizace Mutual Aid & Restorative Justice poskytuje on-line restorativní kruhy pro veřejnost a dále přímou pomoc potřebným. Zaměřuje se především na osoby postižené násilím, oběti trestné činnosti, osoby v současné době i v minulosti uvězněné a také na osoby, které mají své blízké ve vězení. https://mutualaidrestorativejustice.org/

Exalt pozitivně motivuje a inspiruje mladé lidi ve věku 15-19 let, kteří byli v minulosti zapojeni do trestního řízení. Organizace nabízí mladistvým kurzy pro rozvoj konkrétních dovedností, placené stáže a sítě zdrojů pro své absolventy. Vybavuje tak mladé lidi nástroji a zkušenostmi, které jim umožní vyhnout se dalšímu zapojení do systému trestní justice. https://www.exaltyouth.org/ 

Zajímavá iniciativa vzniká v New Yorku. Vizí Restorative Justice Initiative je restorativní justice široce uznávaná jako účinná, na vědeckých poznatcích založená alternativa k retributivní politice trestního soudnictví a sankční školní disciplíně, která dokáže snížit násilí a podpořit veřejnou bezpečnost. https://restorativejustice.nyc/about/ 

Nejen „za oceánem“, ale i ve státech západní Evropy vznikají zajímavé programy, které se realizují v různých polích působnosti:

Restorative Solutions, mající základnu ve Velké Británií, poskytuje specializované školení v restorativních přístupech, zvyšuje o nich povědomí a poskytuje restorativní služby. „S využitím tradiční metodiky restorativní praxe jsme inovovali a stali se průkopníky v používání tohoto přístupu v odvětvích napříč Anglií a Walesem, včetně policie, vězeňství, škol a sociálního bydlení, a poskytli jsme tak praktickou a nákladově efektivní sadu nástrojů pro řešení újmy nebo konfliktu.“ https://www.restorativesolutions.org.uk/ 

Ve Francii vznikl program velmi se podobající českému Building Bridges s názvem Sycomore. Probíhá rovněž přímo ve věznicích. V průběhu setkání ve věznici je skupina vězňů a obětí nesouvisejících spáchaných trestných činů vyzvána, aby se zamyslela nad dopady, které má trestný čin na oběti a společnost. Účastníci z řad vězňů mají příležitost nabídnout symbolické projevy nápravy, například v podobě básní, vlastnoručně vyrobených dárků nebo písní napsaných pro tuto příležitost. https://justice-restaurative.fr/le-programme-sycomore/ 

Závěrem poznamenejme, že na opačné straně zeměkoule jsou průkopníky úspěšného užívání restorativních přístupů v oblasti environmentálních trestných činů státy Austrálie a Nový Zéland. V Evropském fóru pro restorativní justici působí rovněž pracovní skupina, která se komplexně zabývá uplatňováním restorativní justice v environmentálních sporech: https://www.euforumrj.org/en/working-group-environmental-restorative-justice 

V červnu 2023 zpracovala Kristýna Korbelová v rámci své stáže v Institutu pro restorativní justici.

Annemieke Wolthuis, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici vysvětluje, proč je restorativní justice důležitá především při řešení trestné činnosti mladistvých

Víte o dalších restorativních programech v Česku? Dejte nám vědět, rádi je zveřejníme. Děkujeme!