O restorativní justici

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy.

Howard Zehr
/Úvod do restorativní justice/
:

Restorativní justice je proces, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná činnost dotkla. Restorativní justice usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a závazky.

Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši perspektivu řešení následků trestné činnosti a hledali taková řešení, která povedou k nahrazení způsobené újmy a reakci na skutečné potřeby obětí, motivují pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhají tak obětem, pachatelům a dotčeným komunitám uzdravit jejich trestným činem zasažené životy.

Restorativní justice

 • orientuje se na způsobenou újmu a potřeby trestným činem zasažených osob
 • vyvozuje důsledky a podporuje pachatele v přijetí odpovědnosti
 • zmocňuje účastníky k řešení konfliktu
 • pomáhá oběti nalézt odpovědi na její otázky
 • brání pachatelům v recidivě
 • dává všem zúčastněným větší pocit spravedlnosti
 • šetří peníze systému trestní justice
Přínosy restorativní justice od Edit Törzs, výkonné ředitelky Evropského fóra pro restrorativní justici

Principy restorativní justice

Restorativní justice představuje změnu úhlu pohledu, kterým jsme zvyklí nahlížet na účinné řešení kriminality včetně potrestání. 

Restorativní justice představuje cestu nalézání spravedlnosti, která se orientuje na nápravu způsobené újmy a přijetí opravdové odpovědnosti.

Restorativní justice nabízí takové způsoby řešení, v rámci nichž je vytvářen bezpečný prostor pro participaci, dialog a zapojení se těch, kteří byli trestným činem zasaženi.

Přečtěte si článek předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petry Masopust Šachové s názvem „Zažít spravedlnost – Trestáš, trestám, trestáme aneb moderní vize (českého) trestního práva pro 21. století“, který vyšel v časopisu Respekt.

Restorativní justice je… – krátké shrnutí zakladatele RJ Howarda Zehra
Mgr. Adéla Hořejší
/advokátka a zakladatelka Institutu pro restorativní justici/
:

RJ vnímám především jako humanistický přístup k mezilidským vztahům, který může pomoci vytvořit, obnovit nebo prohloubit jejich kvalitu. Nejde jen o nový moderní pohled na systém trestního práva, obsahuje v sobě hlubší rozměr, který zohledňuje potřeby a emoce. Pomáhá účinně ošetřit skutečná zranění způsobená trestným činem.

Pro restorativní justici jsou určující základní principy, mezi které patří (čerpáno z Doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech):

 • princip náhrady újmy obětem
 • princip participace (zapojení se) účastníků
 • dobrovolnost 
 • dialog 
 • spravedlivá péče o potřeby a zájmy zúčastněných
 • procedurální rovnost 
 • kolektivní, na konsenzu založená dohoda 
 • zaměření se na odškodnění, reintegraci a dosažení vzájemného pochopení
 • vyhnutí se dominanci

Podívejte se na dokument! O mediaci ve vězení u závažné trestné činnosti zobrazené ve filmovém dokumentu Meeting with a killer jsme psali v samostatném článku.

Chcete o RJ vědět více? Rádi vám řekneme více či připravíme seminář na míru.

Kontaktujte nás na info@restorativni-justice.cz.