Restorativní justice mimo trestní řízení

RJ se promítá také do konfliktů, které nejsou kvalifikovány jako trestný čin. Uplatňuje se například při řešení sporů ve školách, firmách, v sousedských neshodách či jiných skupinách. Restorativní principy dávají možnost společně v kruhu mluvit o problému, vyslechnout názor druhých, respektovat potřeby zúčastněných a hledat cestu při řešení situace.

Ve školství

V ČR se ve školství objevují tzv. Komunitní kruhy

Jejich smyslem je přispívat k vytvoření soudržnosti, bezpečného prostředí a kultivaci vztahů ve skupině (třídě), a tedy k osobnostnímu rozvoji dětí. Komunitní kruhy se pak stávají běžnou součástí života ve třídě.

Připravili jsme pro vás článek, který čerpá z mnoha zdrojů a podrobněji zpracovává toto téma:

Program restorativního řešení konfliktů v Anglo-American University v Praze

Program využívá restorativní přístup a proces a filozofii od r. 2019, kdy rozhodování o konfliktu či porušení pravidel školy přesouvá do rukou účastníků, vše je podrobně zahrnuto ve směrnicích a dokumentech školy. Vytvořili model restorativních konferencí, v jejichž rámci nabízejí zúčastněným osobám, které porušily tato pravidla a chtějí zodpovědně řešit dopad svého jednání, variantu k tradičním řešením porušování domluvených nebo psaných pravidel (které spočívají obvykle v rukách autorit).

Zaměřují se tak na označení dopadu jednání, na přímé zapojení studenta, zaměstnance nebo vyučujícího, kteří způsobili škodu nebo újmu, a na jednotlivce nebo skupinu lidí, kterým byla újma nebo škoda způsobena.

Peer mediace ve školách

Mediaci lze ve škole využít několika způsoby – od zapojení externího mediátora, přes vyškolení vlastního školního mediátora z řad pedagogického sboru, až po zapojení žáků v rolích peer mediátorů. Více na skolnimediace.cz nebo mediaceveskole.cz.

Ze zahraničních zdrojů k tématu RJ ve školách doporučujeme k návštěvě webové stránky International Institute for Restorative Practice.

Rodinná konference

Rodinná konference je setkání rodiny, dětí, příbuzných a třeba i přátel a známých. Hlavním cílem je vyřešit nebo zlepšit jejich obtížnou životní situaci. 

Restorativní město (Restorative city)

V praxi restorativní justice hraje nezastupitelnou roli činnost komunity (města, obce). V současné době se v nich stále více setkáváme s násilím vůči těm, kteří se odlišují, ať už vzhledem,  postavením či chováním v minulosti. Tato skutečnost vedla k myšlence, že je potřeba aplikovat restorativní přístupy již v rámci samotné komunity, aby následně mohlo dojít k správnému fungování restorativní justice vůbec.

V souvislosti s tímto tedy vznikla potřeba změny, vytvoření systému, který povede k překonání předsudků a stereotypů, posílí vztahy a přijme za své péči o ty, kteří jsou v nouzi. 

V rámci Evropského fóra pro restorativní justici funguje pracovní skupina „Restorative Citites“ (EFRJ Working Group on Restorative Cities), kde získáte další informace k tématu.

DOPORUČUJEME!

Forsee Maďarsko

V zahraničí organizace Foresee z Maďarska popisuje, že komunikace a konstruktivní řešení konfliktů v komunitě vede k jejímu posílení:

Mediace v civilním řízení

Řešení sporů prostřednictvím mediátora se uplatňuje v nejrůznějších sporech mimo trestní řízení, v řízení občanskoprávním:

zákon č. 202/2012 Sb. O mediaci

akreditovaní mediátoři

mediační centra poskytující služby mimo trestní řízení

Česká advokátní komora o mediaci

Další informace o mediaci v civilním řízení najdete také na na webových stránkách Lenky Holé, která je autorkou několika publikací k tématu.

Video – O významu řešení konfliktu pomocí dialogu – Dana Potočková z CMI Česká republika

Víte o dalších programech restorativní justice mimo trestní řízení v ČR?