Pro partnery

INSTITUT PRO RESTORATIVNÍ JUSTICI

Pomáháme jít dál.

Obětem trestného činu, pachatelům,

jejich rodinám i komunitě, ve které žijí.

Institut pro restorativní justici vznikl v roce 2019. Chceme široce zapojit restorativní justici do českého trestního práva na teoretické úrovni i v praxi.

Obětí nebo pachatelem se může třeba dnes stát kdokoliv z nás. Restorativní justice je cesta, jak se vyrovnat s újmou i jak přijmout vlastní selhání a neocitnout se na okraji společnosti.

Chceme se přidat mezi země jako je Finsko, Norsko, Belgie a další, které s restorativní justicí pracují a přispět k tomu, aby se i Česká republika stala zemí, kde respekt, důvěra a otevřenost patří mezi základní hodnoty.

Máme odvahu dělat velké věci, buďte u toho s námi!

Michal Špejra
/Institut pro kriminologii a sociální prevenci/
:

Restorativní přístupy nalézáme častěji tam, kde existuje fungující komunita a skutečně živé společenství otevřených lidí. V ČR je vnímání úlohy občanské společnosti poznamenáno pomalým uzdravováním všudypřítomných důsledků totalitního režimu, který zanechal rezidua sklonů k pasivitě, individualismu či nedůvěře.

Co chystáme v roce 2021

Vzděláváme odbornou i širší veřejnost

Na konci března 2021 jsme se členy národní skupiny evropského projektu Restorative Justice: Strategies for change uspořádali online konferenci Česko restorativně 2021, na které jsme představili Strategii restorativní justice pro ČR! Akce se zúčastnilo několik stovek odborníků, včetně předsedy Nejvyššího správního soudu, zástupců Ministerstva spravedlnosti či ředitele Vězeňské služby.

Přeložili jsme průvodce o restorativních programech – zásadní příručku OSN pro odbornou veřejnost, která představuje, jak využívat restorativní programy. Připravujeme také knížku s deseti příběhy obětí, pachatelů a jejich rodin, v příštím roce na ni plánujeme navázat výstavou.

Inspirujeme se ve světě, ve spolupráci se zahraničními odborníky vytváříme videa, kde představujeme důležitá témata restorativní justice. Organizujeme vzdělávací akce pro odborníky, studenty i debaty pro širokou veřejnost. Pravidelně přinášíme informace ze světa restorativní justice na Facebooku i v newsletteru.

Rozvíjíme restorativní programy

:

Ve všech českých věznicích jsme provedli dotazníkové šetření o postojích zaměstnanců k využití RJ ve vězeňství, kterého se zúčastnilo 225 respondentů. Navážeme vytvořením pracovních skupin pro jednotlivé profese trestního řízení, které budou pracovat na zapojení restorativních principů přímo v jejich profesích napříč celou justicí. A po schválení strategie budeme aktivně usilovat o její naplňování.

Ve spolupráci s partnery z Belgie a Finska připravujeme pilotní program mediace pro závažnou trestnou činnost – metodiku programu, školení mediátorů i organizaci studijních cest do zahraničí. Výsledkem bude vytvoření standardizovaného programu, který u nás prozatím chybí.

RJ dostupná každému kdykoliv – podporujeme systémovou změnu

RJ chceme do Česka přinášet nejen odspodu, ale také z vrchu, systémově: vytvořili jsme Strategii RJ pro ČR a do společných úvah vtahujeme zásadní hráče na poli justice. S Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, soudci, státními zástupci i akademickou obcí hledáme cestu, jak co nejlépe uvést RJ v život.

Jde o nastavení rovnováhy vychýlené způsobeným trestným činem. Nejde jen o potrestání “z vrchu“, ale pachatel by měl dojít k nápravě „uvnitř sám sebe”. Lepší pro prevenci recidivy, možnost odškodnění oběti i obnovení rovnováhy v komunitě, ve společnosti.

Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra ČR

Podpořte moderní vizi trestněprávní politiky v Česku

Spojujeme se s partnery, se kterými můžeme diskutovat, předávat si zkušenosti a know-how. Zapojujeme také partnery, kteří finančně podporují vybranou programovou linku nebo některé její aktivity. 

Rádi vás do našich projektů zapojíme. Napište nám na petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 777 110 712.


Restorativní justice si pravidelně všímají i média

Více článků najdete v sekci Aktuality

Restorativní justice v dokumentu

Podívejte se na krátký dokument The Woolf Within, který výborně vystihuje podstatu restorativní justice.


Kdo Institut založil

Zakladatelka institutu  JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D. se o restorativní justici dozvěděla během studia na PF UK. Téma ji nadchlo natolik, že mu věnovala rigorózní i doktorandskou práci. Poté, co se v USA učila od zakladatele restorativní justice, Howarda Zehra, se rozhodla toto téma aktivně prosadit v ČR.

V současnosti vedle práce v institutu působí na katedře trestního práva UP, kde založila a učí předmět Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti, dále vyučuje na PF MU, Policejní akademiiJustiční akademii. V roce 2021 se stala Ashoka Fellow pro sociální inovátory, kteří podporují systémové změny. Je členkou pracovní skupiny k trestní politice, kterou nově ustavila Rada vlády pro lidská práva. Koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Je členkou Výboru Evropského fóra pro restorativní justici a koordinátorkou pracovní skupiny o restorativní justici a genderově podmíněném násilí  a také členkou pracovní skupiny pro snížení násilí, zločinnosti a uvězněníSalzburg Global Seminar.

Podpořte moderní vizi trestněprávní politiky v Česku!