Projekt RJ

Proběhlo druhé setkání odborníků trestní justice v rámci Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
15 / 12 / 2021

Druhé setkání odborníků trestní justice sdružených v Restorativní platformě proběhlo ve čtyřech sekcích na přelomu listopadu a prosince. Jak můžeme využít restorativní principy v práci s pachateli, oběťmi… ›› více

Restorativní justice je v programovém prohlášení nové vlády

9 / 11 / 2021

„Začneme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR,” uvádí programové prohlášení právě vznikající vlády. Máme obrovskou radost a vážíme si jejího odhodlání… ›› více

Členové Restorativní platformy již diskutují současné výzvy české restorativní praxe

/ Restorativní platforma
25 / 10 / 2021

Prvních setkání čtyř sekcí Restorativní platformy se v říjnu zúčastnilo přes 40 profesionálů trestně právní praxe, kteří sdíleli své postřehy k základním principům a pilířům restorativní justice a k… ›› více

Restorativní platforma zahájila svoji činnost!

/ Restorativní platforma
1 / 10 / 2021

Po online zahájení 30. září s více než 60 odborníky trestní justice, započala ve středu 6. října 2021 svou činnost první z pracovních skupin Restorativní platformy s nemalým… ›› více

Časopis Soudce o konferenci Česko restorativně 2021

/ RJ v mediích
28 / 4 / 2021

Sociální kurátorka Iva Červená připravila pro časopis Soudce souhrnný článek o březnové konferenci Česko restorativně 2021. V textu se rozepsala i o tom, jak vznikala Strategie restorativní justice… ›› více

Záznam z online konference Česko restorativně 2021

/ online konference Česko restorativně 2021
2 / 4 / 2021

V úterý 30. března 2021 proběhla online konference Česko restorativně 2021, na níž byla členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change podrobně představena Strategie restorativní justice… ›› více

Konference Česko restorativně 2021 v médiích

/ RJ v médiích
30 / 3 / 2021

O konferenci Česko restorativně 2021 a jejím průběhu napsala i Česká tisková kancelář. Její článek byl publikován na webech České noviny a Česká justice. Celý text si můžete… ›› více

Česko restorativně 2021 – LIVE!

/ online konference Česko restorativně 2021
30 / 3 / 2021

Na konferenci podrobně představíme doporučující dokument Strategie restorativní justice pro ČR. Podívejte se na program konference. Ke konferenci se můžete připojit i prostřednictvím Zoomu. ›› více

Všechny aktuality →

O projektu

Evropský projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl v roce 2019 jako společná platforma European Forum for Restorative Justice  a devíti evropských států včetně České republiky. Iniciátory vzniku projektu jsou Dr. Ian Marder z Maynooth University Ireland a Gert Jan SlumpRestorative Justice Netherlands.

Jedním z hlavních podnětů pro vznik tohoto projektu bylo přijetí nového doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Cílem projektu je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na  úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.

V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice. Členy české národní skupiny jsou: Andrea Matoušková (Probační a mediační služba), Petra Masopust Šachová (Institut pro restorativní justici, z.s./Právnická fakulta UP), Jan Tomášek (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), Lukáš Dirga (Ministerstvo spravedlnosti) a Pavel Horák (Vězeňská služba ČR). Organizačně projekt zajišťuje Česká kriminologická společnost.

Tým

Členové národní skupiny

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

/vrchní ministerský rada Odboru milostí a inspekce Ministerstva spravedlnosti ČR a člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni/
:

Lukáš Dirga působí v Odboru milostí a inspekce Ministerstva spravedlnosti, kde má ve své gesci koordinaci resortních vědecko-výzkumných aktivit. V rámci svého odborného působení se zaměřuje zejména na oblast trestní justice se zvláštním důrazem kladeným na vězeňství a témata s ním spojená. V oblasti výzkumných aktivit realizuje Lukáš Dirga, jakožto člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni, výzkumy spadající do oboru penitenciární sociologie. Lukáš Dirga je členem řady domácích i mezinárodních odborných sdružení a výsledky svých odborných aktivit a bádání prezentuje v tuzemských i zahraničních časopisech.

plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

/ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR/
:

Pavel Horák působí od roku 1999 ve Vězeňské službě ČR. Postupně prošel několika úrovněmi od základních výkonných pozic až po manažerské. V nedávné minulosti působil na pozici náměstka generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení, v současné době řídí odbor výkonu vazby a trestu na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se podílel na zavedení výuky základů penologie. V současné době se v rámci své pozice zabývá rozvojem a aplikací moderních vězeňských postupů v českém vězeňství, elektronizací vězeňství, zaváděním nových programů pro vězněné osoby, zkvalitňováním penitenciárního zacházení a podporou postpenitenciární péče, zejména její přípravou již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

PhDr. Andrea Matoušková

/ředitelka Probační a mediační služby/
:

Andrea Matoušková absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po ukončení vysokoškolského studia začala pracovat v Praze jako jedna z prvních probačních úředníků v České republice. Podílela se na zavádění probace a mediace do české praxe a později na vzniku Probační a mediační služby, kde od roku 2001 pracovala na pozici metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti. S účinností od února 2016 působí na pozici ředitelky Probační a mediační služby. V letech 2009 – 2010 zastupovala Českou republiku ve skupině expertů Rady Evropy (CJ-S-CH), která připravila manuál pro zacházení s dětmi jako účastníky soudních řízení (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, 2010). Od roku 2012 zastupuje Probační a mediační službu v Evropské síti služeb v oblasti extremismu a radikalismu (Radicalization Awareness Network – RAN), a to jako člen pracovní skupiny P&P (Prison and Probation). Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a článků.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

/předsedkyně Institutu pro restorativní justici, z.s/ koordinátorka projektu Restorative Justice: Strategies for Change/
:

Petra Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici a je odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství. V červnu 2020 byla zvolena do výkonného výboru European Forum for Restorative Justice a dále je též členkou České kriminologické společnosti. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. justici. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

/výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci/
:

Jan Tomášek je výzkumným pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zaměřuje se zejména na problematiku probace, restorativní justice, resocializace pachatelů a desistence. Jako externí vyučující působí na katedře kriminologie Policejní akademie ČR. Je autorem řady publikací a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Projektové aktivity

Tvorba Strategie RJ pro ČR

Vytváříme strategický dokument doporučující povahy, který mapuje názory odborníků na poli trestní justice ohledně dvou základních otázek:

  1. Jaké jsou překážky rozvoje restorativní justice v ČR?
  2. Jak mohu osobně/profesně přispět k rozvoji RJ v ČR?

Tato odborná vyjádření byla zaznamenávána v rámci speciálně připravené série workshopů, kterých se zúčastnili zástupci všech institucí/aktérů v dané oblasti. Workshopů, které probíhaly od října 2019 do března 2020 se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Ministerstva spravedlnosti, Policie ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, neziskového sektoru, soudci a státní zástupci, akademici, sociální kurátoři a další. Jejich názory představují podklad pro tvorbu Strategie a formulování základních restorativních principů, cílů a nástrojů ve vztahu k české trestněprávní legislativě, politice a praxi. 

Výsledná Strategie byla představena na online konferenci Česko restorativně 2021 dne 30. března 2021.

Komunikační strategie

Připravujeme plán a komunikační nástroje, které nám pomohou přiblížit téma restorativní justice, jejích základních principů a nástrojů odborné i široké veřejnosti.

Sledujte náš Facebook! Máte otázky, komentáře s rozvoji restorativní justice v ČR? Napište nám na info@restorativni-justice.cz!

Publikace – příběhy obětí, pachatelů a jejich rodin

Inspirováni myšlenkou Howarda Zehra, který je jak duchovním otcem restorativního hnutí, tak vášnívým fotografem, že portréty a příběhy mohou být nástrojem reflexe a změny, vytváříme knihu příběhu a portrétů těch, kterým do života vstoupil trestný čin, tj. obětí, pachatelů a jejich rodin. Publikace je určena pro širokou veřejnost.

Hledáme příběhy! Chcete-li se i Vy s námi podělit o ten váš, kontaktujte nás na info@restorativni-justice.cz

Spolupráce s VS ČR – zapojování RJ do vězeňského prostředí

S Vězeňskou službou ČR společně intenzivně pracujeme na tom, jakým způsobem je možno restorativní přístupy zapojit do vězeňského prostředí. Společně hledáme, jaké jsou vhodné cesty pro Českou republiku. Na podzim 2020 byl připraven dotazník o povědomí a názorové blízkosti restorativních myšlenek respondentů ze všech českých věznic, na základě něhož bude sestavena pracovní skupina, jež se tématem bude dále zabývat. Publikaci o výsledcích šetření jsme v online i tištěné podobě vydali v květnu 2021, v elektronické verzi si ji prohlédněte níže.