Projekt RJ

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

/ Rozvoj RJ v ČR
23 / 12 / 2020

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a… ›› více

RJ ve výzkumech, i těch českých

/ RJ ve výzkumech
14 / 12 / 2020

Často se ptáte na efektivitu restorativních programů, jejich měřitelnost a přínosy pro zainteresované subjekty. Odpovědi na tyto otázky najdete v textu Jana Tomáška z Institutu pro kriminologiii a… ›› více

Doporučení Rady Evropy k RJ v češtině

/ Doporučení RE o restorativní justici
14 / 10 / 2020

K vašemu využití předkládáme Doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech, přijaté 6. října 2018. Jeho cílem je podnítit členské státy Evropské Unie k používání restorativního… ›› více

Výstupy workshopů projektu Restorative justice: Strategies for Change

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
4 / 5 / 2020

V období října 2019 až března 2020 proběhlo v rámci projektu Restorative justice: Strategies for Change deset workshopů s celkem 147 účastníky, kteří pracují v systému trestní justice… ›› více

Zpráva o vývoji evropského projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
3 / 2 / 2020

Průběžné výsledky participativně vznikající „Strategie rozvoje restorativní justice v ČR“ představila koordinátorka členů národního týmu evropského projektu „Restorative justice: Strategies for Change“ Petra Masopust Šachová na kulatém stolu pořádaném… ›› více

Workshop v Hradci Králové v rámci projektu RJ: Strategies for change

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
15 / 10 / 2019

V rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for change jsme realizovali celou řadu workshopů s odborníky justice i trestně právní praxe. Více najdete v kalendáři. Snažím se s… ›› více

Všechny aktuality →

O projektu

Evropský projekt Restorative Justice: Strategies for Change vznikl v roce 2019 jako společná platforma European Forum for Restorative Justice  a devíti evropských států včetně České republiky. Iniciátory vzniku projektu jsou Dr. Ian Marder z Maynooth University Ireland a Gert Jan SlumpRestorative Justice Netherlands.

Jedním z hlavních podnětů pro vznik tohoto projektu bylo přijetí nového doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech. Cílem projektu je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na  úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.

V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice. Členy české národní skupiny jsou: Andrea Matoušková (Probační a mediační služba), Petra Masopust Šachová (Institut pro restorativní justici, z.s./Právnická fakulta UP), Jan Tomášek (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), Lukáš Dirga (Ministerstvo spravedlnosti) a Pavel Horák (Vězeňská služba ČR). Organizačně projekt zajišťuje Česká kriminologická společnost.

Tým

Členové národní skupiny

Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

/vrchní ministerský rada Odboru milostí a inspekce Ministerstva spravedlnosti ČR a člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni/
:

Lukáš Dirga působí v Odboru milostí a inspekce Ministerstva spravedlnosti, kde má ve své gesci koordinaci resortních vědecko-výzkumných aktivit. V rámci svého odborného působení se zaměřuje zejména na oblast trestní justice se zvláštním důrazem kladeným na vězeňství a témata s ním spojená. V oblasti výzkumných aktivit realizuje Lukáš Dirga, jakožto člen Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni, výzkumy spadající do oboru penitenciární sociologie. Lukáš Dirga je členem řady domácích i mezinárodních odborných sdružení a výsledky svých odborných aktivit a bádání prezentuje v tuzemských i zahraničních časopisech.

plk. PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

/ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR/
:

Pavel Horák působí od roku 1999 ve Vězeňské službě ČR. Postupně prošel několika úrovněmi od základních výkonných pozic až po manažerské. V nedávné minulosti působil na pozici náměstka generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení, v současné době řídí odbor výkonu vazby a trestu na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se podílel na zavedení výuky základů penologie. V současné době se v rámci své pozice zabývá rozvojem a aplikací moderních vězeňských postupů v českém vězeňství, elektronizací vězeňství, zaváděním nových programů pro vězněné osoby, zkvalitňováním penitenciárního zacházení a podporou postpenitenciární péče, zejména její přípravou již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

PhDr. Andrea Matoušková

/ředitelka Probační a mediační služby/
:

Andrea Matoušková absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, obor sociální práce. Po ukončení vysokoškolského studia začala pracovat v Praze jako jedna z prvních probačních úředníků v České republice. Podílela se na zavádění probace a mediace do české praxe a později na vzniku Probační a mediační služby, kde od roku 2001 pracovala na pozici metodik a později vedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti. S účinností od února 2016 působí na pozici ředitelky Probační a mediační služby. V letech 2009 – 2010 zastupovala Českou republiku ve skupině expertů Rady Evropy (CJ-S-CH), která připravila manuál pro zacházení s dětmi jako účastníky soudních řízení (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, 2010). Od roku 2012 zastupuje Probační a mediační službu v Evropské síti služeb v oblasti extremismu a radikalismu (Radicalization Awareness Network – RAN), a to jako člen pracovní skupiny P&P (Prison and Probation). Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a článků.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

/předsedkyně Institutu pro restorativní justici, z.s/ koordinátorka projektu Restorative Justice: Strategies for Change/
:

Petra Masopust Šachová je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici a je odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství. V červnu 2020 byla zvolena do výkonného výboru European Forum for Restorative Justice a dále je též členkou České kriminologické společnosti. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. justici. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí.

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

/výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci/
:

Jan Tomášek je výzkumným pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zaměřuje se zejména na problematiku probace, restorativní justice, resocializace pachatelů a desistence. Jako externí vyučující působí na katedře kriminologie Policejní akademie ČR. Je autorem řady publikací a článků v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Projektové aktivity

Tvorba Strategie RJ pro ČR

Vytváříme strategický dokument doporučující povahy, který mapuje názory odborníků na poli trestní justice ohledně dvou základních otázek:

  1. Jaké jsou překážky rozvoje restorativní justice v ČR?
  2. Jak mohu osobně/profesně přispět k rozvoji RJ v ČR?

Tato odborná vyjádření byla zaznamenávána v rámci speciálně připravené série workshopů, kterých se zúčastnili zástupci všech institucí/aktérů v dané oblasti. Workshopů, které probíhaly od října 2019 do března 2020 se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Ministerstva spravedlnosti, Policie ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, neziskového sektoru, soudci a státní zástupci, akademici, sociální kurátoři a další. Jejich názory představují podklad pro tvorbu Strategie a formulování základních restorativních principů, cílů a nástrojů ve vztahu k české trestněprávní legislativě, politice a praxi. 

Výsledná Strategie bude představena na jaře 2021.

Komunikační strategie

Připravujeme plán a komunikační nástroje, které nám pomohou přiblížit téma restorativní justice, jejích základních principů a nástrojů odborné i široké veřejnosti.

Sledujte náš Facebook! Máte otázky, komentáře s rozvoji restorativní justice v ČR? Napište nám na info@restorativni-justice.cz!

Publikace – příběhy obětí, pachatelů a jejich rodin

Inspirováni myšlenkou Howarda Zehra, který je jak duchovním otcem restorativního hnutí, tak vášnívým fotografem, že portréty a příběhy mohou být nástrojem reflexe a změny, vytváříme knihu příběhu a portrétů těch, kterým do života vstoupil trestný čin, tj. obětí, pachatelů a jejich rodin. Publikace je určena pro širokou veřejnost.

Hledáme příběhy! Chcete-li se i Vy s námi podělit o ten váš, kontaktujte nás na info@restorativni-justice.cz

Spolupráce s VS ČR – zapojování RJ do vězeňského prostředí

S Vězeňskou službou ČR společně intenzivně pracujeme na tom, jakým způsobem je možno restorativní přístupy zapojit do vězeňského prostředí. Společně hledáme, jaké jsou vhodné cesty pro Českou republiku. Připravován je dotazník o povědomí a názorové blízkosti restorativních myšlenek respondentů ze všech českých věznic, na základě něhož bude sestavena pracovní skupina, jež se tématem bude dále zabývat.