Aktuality

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

11. a 12. setkání Restorativní platformy

Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali nástroji restorativní práce s pachatelem. Setkání se zúčastnili kromě stálého členstva platformy i hosté ze spřátelených organizací, zástupci Ministerstva spravedlnosti a další individuální zájemci o restorativní justici.

Jeden z cílů Restorativné platformy je šířit podporu pro restorativní praxi. Věnovali jsme proto první část setkání podmínkám poskytování restorativních programů – možnost akreditace jejich poskytovatelů (a akreditace poskytovatelů právních informací) a možnosti dotací pro tyto poskytovatele. K tomuto téma hovořila Mgr. Magdalena Hučínová z Odboru projektového řízení a dotací Ministerstva spravedlnosti a společně s předsedkyní IRJ Petrou Masopust Šachovou vysvětlily proces udělení akreditace, náležitosti žádosti o její udělení a komplikace s tím spojené. V zahraničí je běžné, že existují přísné kontrolní mechanismy, které udržují jejich vysokou kvalitu programů a tím chrání jejich klienty a uživatele. U nás se myšlenka dohledu nad kvalitou váže na konkrétní legislativní formu, kterou poskytovatel zvolí. V současné době lze vybrat jednu z následujících cest:

  • 1.) mediace dle zákona o Probační a mediační službě, příp. dalších programů (rodinných skupinových konferencí) v rámci činnosti Probační a mediační služby
  • 2.) poskytování restorativních programů nestátními neziskovými organizacemi (NNO) dle zákona o obětech – podléhá akreditaci subjektu a registraci restorativního programu a lze získat dotaci z prostředků Ministerstva spravedlnosti
  • 3.) poskytování restorativních programů NNO mimo jakýkoliv legislativní rámec

Každá cesta má své výhody a opodstatnění pro určité případy, ale i svá úskalí. Prvním úskalím je nesjednocený přístup v odbornosti facilitátorů a dohled nad plněním základních kritérií vedoucích k této odbornosti. Dle směrnice EU o obětech by tuto roli dohledu měl plnit stát. V praxi si ovšem dodržení kvality vzdělání u cesty první suplementuje Probační a mediační služba interně v rámci svého systému vzdělávání a u NNO není kontrola kvality facilitátorů legislativně podchycena vůbec, vyjma velmi omezeného vstupu státu v rámci dotačního řízení u cesty 2, kdy Ministerstvo spravedlnosti jako poskytovatel dotací kontroluje pouze ty poskytovatele restorativních programů, kteří dotace čerpají, a to navíc pouze z pohledu plnění dotačních podmínek. Standardy kvality vymezené ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti nejsou příliš konkrétní a samostatně nezaručují v dostatečné míře kvalitu služeb. Kromě dohledu současně chybí i dostatečná finanční podpora státu. 

Mezi výhody poskytování restorativních programů nevládními organizacemi patří:

  • možnost vstupovat do jakékoliv fáze trestního řízení, včetně vykonávacího i po jeho skončení
  • schopnost reagovat na potřeby účastníků ve vztahu k informování orgánů činných v trestním řízení, resp. informace o průběhu restorativního programu neposkytovat (PMS tu povinnost omezeně má)
  • finálně možnost specializace na určité typy trestné činnosti – např. hate crime, sexuální násilí a další oblasti, kterým je třeba se věnovat intenzivněji a dlouhodobě, komplikovanějším případům, které potřebují větší míru podpory a třeba i provázanosti s dalšími službami

Téma kontroly kvality poskytovaných restorativních programů bylo zakončeno krátkou diskuzí. Svou zkušenost sdílel například spolek Kappa-Help z Olomouckého kraje, který kombinuje poskytování restorativních programů s dalšími službami. Ve svém regionu zároveň praktikují setkání Týmu pro oběti, na kterých sdílejí zkušenosti soudci, státní zástupci, policisté, advokáti, probační úředníci a další osoby zapojené v oboru. Jejich restorativní programy probíhají především mediační nebo konferenční formou, věnují se ale i psychologicko-sociálnímu poradenství a právní pomoci. 

Ohledně udělování dotací a dotační chpodmínek se jeví jako největší problém přílišná komplikovanost a administrativa, a také ne příliš funkční rejstřík akreditovaných poskytovatelů. Rovněž je velmi těžké na webu Ministerstva spravedlnosti tyto informace najít, protože jsou skryté v záložce Vězeňství (nové webové stránky se připravují). Zásadním nedostatkem je ovšem nízká částka alokovaného rozpočtu pro dotace poskytovatelům – v současnosti něco málo přes 8 milionů Kč. 


Odpolední blok se věnoval restorativní práci s pachatelem a vedla jej probační úřednice Mgr. Ludmila Marková. Představila nám konkrétní nástroje, které ve své práci s pachateli využívá. Diskutovali jsme možné příčiny patologického chování jedinců a jak s nimi pracovat. Často jsou zmiňovány potíže při zvládání emocí a nízká schopnost je adekvátně zpracovat, která může pramenit i z dětství a rodinného prostředí. Cílem práce s pachatelem by tedy mělo být pochopení a pojmenování vlastních emocí, uvědomění si emocí a potřeb oběti a dalších zasažených osob, přijetí odpovědnosti a snaha napravit následky svého jednání. 

Tyto poznatky jsme si vyzkoušeli i prakticky na různých cvičeních. Zajímavé bylo využití imaginace a interpretace pomocí obrázkových karet deskové hry Dixit, na kterých lze demonstrovat emoce a životní situace klientů. Zmíněn byl také tzv. cyklus změny v práci s pachateli nebo vyrovnání se se ztrátou, které provází jak oběť, tak i pachatele. 

Využívanou názornou technikou, kdy je možno reagovat na životní situace klientů, je tzv. „Čára života“. Zakreslením událostí z našeho života na papír do různých poloh můžeme efektivně vytvořit jakousi anamnézu toho, co mohlo vést k současnému chování a následně o tom s klienty hovořit. Názorně jsme vyzkoušeli ještě několik dalších postupů s cílem pomoci klientům k uvědomění si svého chování a povzbudit v nich empatii. 

Nakonec jsme se posunuli k tématu přijetí odpovědnosti a jeho překážek – kognitivních obran. Jde především o různé bagatelizace či relativizace následků trestného činu či sebeobhajování i jak se s nimi v klientské práci vypořádat. 

Poslední a jen zběžná zmínka byla o traumatu a potřebě jeho pochopení při práci všech profesionálů s pachateli a oběťmi v rámci trestního řízení. Protože toto téma vnímáme jako stěžejní, připravujeme jeho hlubší propracování pro českou odbornou veřejnost v blízké budoucnosti.

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →