Aktuality

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika jeho zástupců, stejně tak jako členů národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change a dalších milých hostů. 

“Chceme implementovat zásady RJ a  budeme rádi za vaše myšlenky, které můžeme využít jako vstup do další diskuse”.

(vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce Mgr. Michal Franěk, Ministerstvo Spravedlnosti ČR)

Cílem tohoto setkání bylo zejména rekapitulovat dění v rámci Restorativní platformy v uplynulých dvou letech, prezentovat a diskutovat některé dílčí výstupy a nastínit vize do budoucna.

Jak uvedla předsedkyně IRJ, Petra Masopust Šachová, v popředí aktivit je i s odkazem na dokument Strategie restorativní justice pro ČR integrace principů RJ do trestního řízení. Významným posunem je proto zahrnutí konceptu RJ do programového prohlášení vlády z 6. ledna 2022 a 1. března 2023. Restorativní principy jsou zároveň součástí Tezí trestní politiky Pracovní skupiny pro efektivní trestní justici pod Radou vlády pro lidská práva a ministerské skupiny pro trestní politiku. 

“Pomocí činnosti Restorativní platformy dáváme impulsy, jak téma dále posouvat.”

(Petra Masopust Šachová, IRJ)

Jako jeden z velmi důležitých výstupů práce Restorativní platformy ve vztahu k rekodifikaci trestního řádu nebo jiných legislativních změn vznikla formulace tzv. základní restorativní zásady – definice, která obsahuje vymezení důležitých principů restorativní justice, jež mají být v trestním řízení akcentovány.

  • Restorativní principy a přístupy jsou integrální součástí celého trestního řízení, včetně řízení vykonávacího, a zahrnují napravení společenských vztahů zasažených trestnou činností, nápravu způsobené újmy, zohlednění potřeb poškozených, obětí trestných činů a dalších osob dotčených trestným činem a vedení pachatele k uvědomění si následků trestné činnosti. 
  • Orgány činné v trestním řízení jednají po celou dobu trestního řízení tak, aby vytvářely podmínky pro dobrovolnou aktivní účast poškozeného, oběti a pachatele při řešení následků trestné činnosti v rámci restorativního programu.

“Trestní řízení by mělo chápat restorativní přístup k řešení věci ne jako módní výstřelek či alternativu, ale jako jeden ze svých cílů.”

(Martin Lýsek, soudce)

V kontextu legislativních úprav restorativní justice a jejích programů představila Mgr. Marta Krausová z Parlamentního institutu nově vzniklou komparativní studii Restorativní justice v zahraniční právní úpravě. Ta se věnuje srovnání trestněprávní úpravy RJ v jedenácti zemích (Rakousko, Německo, Belgie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Finsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Irsko), jejich jednotlivým odlišnostem a přináší také možnou inspirací pro Českou republiku.

Dalším bodem jednání bylo téma restorativních programů v české praxi. Z nastínění současné podoby celé problematiky vyplývá několik oblastí, jejichž řešení je potřebné k žádoucí změně vedoucí k dostupnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení pro kohokoliv, kdo má zájem věc restorativně řešit. Tyto oblasti lze shrnout v pěti bodech:

  1. Kvalita
  2. Financování
  3. Organizace
  4. Odbornost
  5. Legislativa

Je třeba vnést do stávající praxe restorativních programů vizi a pozornost zaměřit na standard a způsob kontroly kvality poskytovaných programů. K tomuto nás vede také evropská směrnice o obětech (bod 46), která vyzývá státy, jež realizaci programů umožňují, k zajištění jejich bezpečnosti a zabránění možné reviktimizaci. Zároveň je třeba zajistit spolehlivost a kvalitu výstupů programů pro odbornou veřejnost i například pro soudce při ukládání trestních opatření. Zásadní zlepšení vyžaduje rovněž informovanost o možnosti zúčastnit se restorativních programů, která je mezi oběťmi a pachateli, ale i zástupci orgánů činných v trestním řízení, velmi nízká. V rámci Restorativní platformy plánujeme v listopadu kulatý stůl k tomuto tématu právě ve spolupráci s kolegy z MSp, o práci na tomto tématu vás tedy budeme dále informovat.

Posléze představil Michal Kuk z organizace Frank Bold první návrh informačního letáku pro oběti, který vzniká jako jeden z výstupů činnosti platformy po té, co se členové opakovaně shodli na absenci univerzálního a maximálně srozumitelného nástroje tohoto typu. Leták má za cíl (vedle běžného poučení pro poškozené od policie ČR) co nejefektivněji a zároveň jednoduše informovat oběť trestného činu o jejich právech, o dalším postupu v trestním řízení i možnostech pomoci. Michal Kuk představil dosavadní práci na letáku, do níž byla zapojena řada členů platformy z různých profesí, seznámil s myšlenkami a postupy, z nichž při práci vycházeli, a plány dalšího vývoje letáku. Následná diskuze zejména podpořila část “co bude dál?” a poskytnutí kontaktů na odbornou pomoc obětem.

Na závěr představila Mgr. Anna Korandová za IRJ koncept stěžejního výstupu platformy – Příručky restorativní praxe pro ČR, která bude základním dokumentem pro praktiky k uplatňování RJ v jejich každodenní práci. Bude informovat o základních hodnotách restorativní justice (univerzální principy a teorie RJ), navrhne restorativní možnosti řešení trestně právních situací v konkrétní profesi a uvede řadu příkladů dobré praxe. Se začátkem příštího roku na vydání Příručky naváže systematičtější vzdělávání některých právních profesí v přístupech restorativní justice, v tomto směru je již navázaná spolupráce s Justiční akademií a s Českou advokátní komorou.

Přestože třinácté setkání bylo v sérii plánovaných setkání tohoto druhu Restorativní platformy poslední, platforma rozhodně se svou prací nekončí. Sledujte informace o dalších událostech, které nás čekají na podzim: konkrétně k výstupům Kulatého stolu o restorativních programech a dále budeme sdílet termín závěrečné konference, která proběhne v prvních měsících nového roku.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Všechny aktuality →