Aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na půdě věznic s názvem ReSet a navazuje na další projekt IRJ JUSTIN, který byl započat v roce 2022, s cílem rozvíjet restorativní možnosti v právě zmíněné závažné trestné činnosti.

„Chceme obětem nebo pozůstalým nabídnout možnost restorativního procesu, který reaguje na jich potřeby v souvislosti s vyrovnáváním se s následky závažného trestného činu. Jeho součástí může být facilitované osobní setkání s pachatelem trestného činu, který aktuálně vykonává trest v některé ze tří věznich, které jsou do pilotního projektu zahrnuty,”

říká naše ředitelka programů a odborná garantka programu ReSet, Tereza Řeháková.

Projekt ReSet se ve své testovací fázi a zaměřuje se na tři klíčové oblasti. První oblastí je podpora obětí, ta zahrnuje: poskytnutí bezpečného prostoru pro sdělení svého příběhu a prožitků spojených s trestným činem a jeho dopadem, možnost předat tento dopad vlastními slovy pachateli, formulovat své potřeby při konzultacích s odborníkem a společně hledat cesty a společně hledat cesty k nápravě způsobené újmy.

Druhou oblastí je práce s pachatelem v rámci restorativních setkání i při přípravě na ně, kdy je vytvořen neutrální prostor formulovat bezpečně odpovědi na otázky oběti, prostor pro omluvu či vyjádření lítosti, možnost být účasten dialogu o dopadech i souvislostech spáchaného trestného činu. Z praxe vyplývá, že takové zapojení pachatele zvyšuje pravděpodobnost přijetí odpovědnosti za svoje chování a otevírá potenciál aktivního zapojení se do řešení následků svého činu. Současně tato společná reflexe může motivovat pachatele k nahlédnutí na kořeny a důvody, které ho k trestné činnosti dovedly a v ideálním případě může i asistovat ve změně zaběhlých způsobů chování a vlivů, které jej vedly k páchání trestného činu.

Třetí oblastí zaměření projektu ReSet je oblast analýzy a kontinuálního vzdělávání. Testováním možností realizace restorativních setkání zároveň zjišťujeme potřeby a překážky systému k poskytování kvalitní služby restorativních setkání v českých věznicích. Současně v průběhu pilotu aktivně posilujeme dovednosti pracovníků věznice v práci na restorativních tématech s pachateli závažné kriminality. V neposlední řadě kontinuálně zvyšujeme praktické dovednosti nově vyškolených facilitátorů restorativních setkání za intenzivní metodické, intervizní a supervizní podpory. Chceme je podpořit v přípravě či rozšíření vlastních restorativních programů v jejich kmenových organizacích, které poskytují sociální, právní či terapeutické služby obětem a/nebo pachatelům trestných činů.

Restorativní setkání v rámci projektu ReSet se liší od mediací běžně známých v trestním řízení tím, že neslouží k formálnímu výstupu v rámci trestního řízení. Mají za cíl facilitovat vnitřní procesy jejich účastníků, poskytnout bezpečný prostor pro nerušený restorativní dialog. Výstupy se proto mohou lišit. ReSet staví na znalostech a zkušenostech získaných nejen v průběhu příprav a organizace školení pro facilitátory setkání v kontextu závažné trestné činnosti (JUSTIN), ale také na výsledcích dobré praxe dalších evropských zemí, které se restorativními setkáními v případech závažné kriminality zabývají již řadu let, a prokazatelně dokládají pozitivní dopady na životy obětí, pachatelů i jejich sociálního okolí.

Pro testování projektu byly Vězeňskou službou ČR vybrány tři věznice: Vazební věznice Liberec, Věznice Plzeň a Věznice Vinařice.

„Dobrá spolupráce s Vězeňskou službou ČR je jeden ze zásadních faktorů nutných k úspěchu programu a my jsme moc vděční za dosavadní společnou aktivní přípravu pilotního projektu a ochotu program v české praxi realizovat,”

dodává Tereza Řeháková. 

V současné chvíli probíhá příprava facilitátorů a výběr vhodných pachatelů i obětí na první setkání. O dalším postupu v projektu budeme následně informovat. 

Další aktuality

Chráněno: ReSET: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →