Aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na půdě věznic s názvem ReSet a navazuje na další projekt IRJ JUSTIN, který byl započat v roce 2022, s cílem rozvíjet restorativní možnosti v právě zmíněné závažné trestné činnosti.

„Chceme obětem nebo pozůstalým nabídnout možnost restorativního procesu, který reaguje na jich potřeby v souvislosti s vyrovnáváním se s následky závažného trestného činu. Jeho součástí může být facilitované osobní setkání s pachatelem trestného činu, který aktuálně vykonává trest v některé ze tří věznich, které jsou do pilotního projektu zahrnuty,”

říká naše ředitelka programů a odborná garantka programu ReSet, Tereza Řeháková.

Projekt ReSet se ve své testovací fázi a zaměřuje se na tři klíčové oblasti. První oblastí je podpora obětí, ta zahrnuje: poskytnutí bezpečného prostoru pro sdělení svého příběhu a prožitků spojených s trestným činem a jeho dopadem, možnost předat tento dopad vlastními slovy pachateli, formulovat své potřeby při konzultacích s odborníkem a společně hledat cesty a společně hledat cesty k nápravě způsobené újmy.

Druhou oblastí je práce s pachatelem v rámci restorativních setkání i při přípravě na ně, kdy je vytvořen neutrální prostor formulovat bezpečně odpovědi na otázky oběti, prostor pro omluvu či vyjádření lítosti, možnost být účasten dialogu o dopadech i souvislostech spáchaného trestného činu. Z praxe vyplývá, že takové zapojení pachatele zvyšuje pravděpodobnost přijetí odpovědnosti za svoje chování a otevírá potenciál aktivního zapojení se do řešení následků svého činu. Současně tato společná reflexe může motivovat pachatele k nahlédnutí na kořeny a důvody, které ho k trestné činnosti dovedly a v ideálním případě může i asistovat ve změně zaběhlých způsobů chování a vlivů, které jej vedly k páchání trestného činu.

Třetí oblastí zaměření projektu ReSet je oblast analýzy a kontinuálního vzdělávání. Testováním možností realizace restorativních setkání zároveň zjišťujeme potřeby a překážky systému k poskytování kvalitní služby restorativních setkání v českých věznicích. Současně v průběhu pilotu aktivně posilujeme dovednosti pracovníků věznice v práci na restorativních tématech s pachateli závažné kriminality. V neposlední řadě kontinuálně zvyšujeme praktické dovednosti nově vyškolených facilitátorů restorativních setkání za intenzivní metodické, intervizní a supervizní podpory. Chceme je podpořit v přípravě či rozšíření vlastních restorativních programů v jejich kmenových organizacích, které poskytují sociální, právní či terapeutické služby obětem a/nebo pachatelům trestných činů.

Restorativní setkání v rámci projektu ReSet se liší od mediací běžně známých v trestním řízení tím, že neslouží k formálnímu výstupu v rámci trestního řízení. Mají za cíl facilitovat vnitřní procesy jejich účastníků, poskytnout bezpečný prostor pro nerušený restorativní dialog. Výstupy se proto mohou lišit. ReSet staví na znalostech a zkušenostech získaných nejen v průběhu příprav a organizace školení pro facilitátory setkání v kontextu závažné trestné činnosti (JUSTIN), ale také na výsledcích dobré praxe dalších evropských zemí, které se restorativními setkáními v případech závažné kriminality zabývají již řadu let, a prokazatelně dokládají pozitivní dopady na životy obětí, pachatelů i jejich sociálního okolí.

Pro testování projektu byly Vězeňskou službou ČR vybrány tři věznice: Vazební věznice Liberec, Věznice Plzeň a Věznice Vinařice.

„Dobrá spolupráce s Vězeňskou službou ČR je jeden ze zásadních faktorů nutných k úspěchu programu a my jsme moc vděční za dosavadní společnou aktivní přípravu pilotního projektu a ochotu program v české praxi realizovat,”

dodává Tereza Řeháková. 

V současné chvíli probíhá příprava facilitátorů a výběr vhodných pachatelů i obětí na první setkání. O dalším postupu v projektu budeme následně informovat. 

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Všechny aktuality →