Aktuality

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze života přibližujeme nenahraditelnou roli restorativních principů pro vyrovnání se s následky trestného činu – a to jak pro oběť, pachatele i společnost.

POHLED HANKY: POHLED OBĚTI

„Před domem mě přepadl neznámý muž. Vytrhl mi peněženku a utekl. Jsem ráda, že pachatele našli a odsoudili. Od incidentu se ale bojím vycházet ven sama a mám děsivé noční můry. U soudu jsem si nepřipadala být slyšena – stále mám v hlavě spoustu otázek a obav. Přijde mi, že pro mé potřeby, pocity a obavy u soudu nebyl prostor.“
– Hanka (oběť trestného činu)

Hanka se do této role dostala velmi nečekaně a náhodně. Stala se účastnicí události, která je svévolná – nemá pro ni rozumné vysvětlení, nenadálá – nemohla se na ni připravit a krizová – prolamuje Hančiny obranné mechanismy a její zvládnutí ji stojí  mnoho psychických sil.

U Hanky se proto mohou objevit „neviditelné rány“, které běžné trestní řízení mnohdy neumí účinně zahojit. Hanka může pociťovat:

Pocit zneuctění, kdy Hanka ztrácí duševní rovnováhu, pozitivní sebehodnocení.

Ztrátu pocitu důvěry v sebe sama a ke svému okolí.

Ztrátu pocitu autonomie, kdy Hanka vnímá, že ztratila kontrolu nad svým životem a životními situacemi.

Pocit izolace, který vyplývá z představy, že Hance nikdo nerozumí, nechápe její situaci.

Co Hanka může nyní potřebovat od Lukáše?

Získat odpovědí na své otázky směřované k Lukášovi

Hanka má řadu důležitých otázek, na které může odpovědět jen Lukáš – co ho vedlo k jeho činu, jaké měl motivy a pocity, jak a zda si uvědomuje dopad svého jednání. Tímto způsobem se Hanka snaží najít smysl v nesmyslném činu a snížit pocit bezmoci a nejistoty.

Postavit se Lukášovi i svému strachu

Hanka hledá cesty, jak překonat svůj strach z Lukáše nebo z opakování činu. Restorativní setkání jí může pomoci vidět Lukáše jako člověka, nikoli jako hrozbu.

Konfrontovat Lukáše s tím, jaký měl trestný čin dopad na její život

Hanka chce vědět, že si Lukáš uvědomuje, co jí svým chováním způsobil. To je zásadní krok na jeho cestě k uznání viny a upřímné omluvě.

Slyšet od Lukáše upřímnou omluvu a vědět, že si svůj čin uvědomuje a lituje, že se tak zachoval

Lukášova upřímná omluva může být pro Hanku prvním krokem k alespoň částečnému odpuštění.

Co Hanka může nyní potřebovat trestního řízení?

Získat informace, individuální pomoc a podporu

Hanka se potřebuje orientovat v situaci a získat potřebné informace srozumitelným a citlivým způsobem. Včasná pomoc a podpora směřovaná od odborníků i blízkých osob může Hance pomoci k vypořádání se s následky činu a obnovení často ztraceného pocitu bezpečí a důvěry.

Dostat prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb

Hanka potřebuje vlastními slovy vypovědět svůj příběh v prostředí, kde její slova nejsou zpochybňována, ale kde se Hance naopak dostává potřebného respektu a uznání, že to, co se jí stalo, nebylo správné.

Ujištění, že Lukášův čin nebyl správný

Pro Hanku je důležité ujištění, že s ní okolí soucítí a jednoznačně odsuzuje Lukášovo jednání. Hanka si ho nezasloužila, její potřeby a pocity jsou oprávněné.

Možnost hledat a navrhovat řešení, být zapojena, dosáhnout spravedlnosti

Hanka potřebuje být součástí takového procesu, který vyjadřuje férovost a srozumitelnost při posuzování a rozhodování. Z pohledu Hanky jde zejména o to, zda cítí, že může proces ovlivnit a zda jsou její postavení a role akceptovány. Tímto způsobem dochází Hanka k přebírání kontroly nad její současnou situací a budoucností.

POHLED LUKÁŠE: POHLED PACHATELE

Potřeboval jsem peníze. Proto jsem přepadnul náhodnou ženu před jejím domem a vzal jsem jí peněženku. U soudu mi řekli paragraf, který jsem porušil, a poslali mě znovu do vězení. Nikdo nechápe moji situaci a nikoho nezajímají důvody, které mě k tomu vedly.
– Lukáš (pachatel trestného činu)

Co může Lukášovi pomoci na cestě ke změně chování, které ho k trestnému činu přivedlo?

Možnost omluvit se Hance

Omluvou může Lukáš vyjádřit uznání způsobené újmy a lítost nad činem. Omluva může Lukášovi pomoci převzít odpovědnost za své jednání a změnit své chování v budoucnosti.

Převzetí odpovědnosti

Přijetí odpovědnosti je zvnitřnělým prožitkem, který není totožný s pouhým formálním konstatováním viny. Lukáše povede následně k uvažování o způsobech, jakými může způsobenou újmu napravit.

Upřímná komunikace Hankou

Lukáš může cítit potřebu sdělit Hance své motivy a okolnosti, které ho ke spáchání trestného činu dovedly a jaké měly důsledky na jeho život.

Možnost nabídnout Hance náhradu újmy, Lukášovo aktivní zapojení do řešení následků jeho činu

Řešení následků trestného činu je určitou formou zadostiučinění pro Hanku, zároveň nabízí Lukášovi prostor pro jeho práci s přijetím zodpovědnosti, vinou a odpuštěním. Může se jednat o materiální nebo nemateriální náhradu, například o finanční odškodnění, veřejnou službu, darování charitě nebo symbolickou reparaci.

Náhled na důvody, které Lukáše k trestné činnosti dovedly

Při uvažování nad příčinami svého protiprávního jednání má Lukáš možnost si uvědomit, které jeho zkušenosti, osobnostní rysy nebo životní situace k němu přispěly a využít takové poznání k další práci na sobě samém.

Vyjádření, že má Lukáš zájem na sobě pracovat a změnit své jednání

Lukáš si může uvědomit potřebu snížit riziko svého dalšího selhání, rozvíjet vlastní dovednosti a schopnost zvládat zátěž bezpečným způsobem. Může se pokusit získat podporu od své rodiny, přátel, komunity nebo odborníků, kteří mu pomohou řešit problematické aspekty a podpořit jeho potenciál.

Změna toho, jak Lukáše Hanka i okolí vnímá

Lukáš může cítit potřebu sdělit o sobě něco pozitivního, být vnímán jako celistvá osoba, která není definována pouze trestným činem, který způsobil.

Potřeba smíření a uzavření

Lukáš může toužit po smíření s Hankou, její rodinou či okolím nebo sám se sebou. Může rovněž chtít uzavřít svou minulost, vyrovnat se se svým činem, jeho následky a pokračovat ve svém životě dál.

POHLED SOUČASNÉHO TRESTNÍHO SYSTÉMU

„Na otázky a potřeby Hanky není v soudní síni prostor. Lukáš se u osudu dozví paragraf, který svým činem porušil. Za ním už ale nevidí strach a úzkost, člověka, kterému způsobil újmu. Pachatel byl ale dopaden a potrestán, z pohledu současného trestního systému tím bylo spravedlnosti učiněno zadost.“

POHLED RESTORATIVNÍ JUSTICE

Restrativní justice…

 • se orientuje na způsobenou újmu a potřeby trestným činem zasažených osob,
 • vyvozuje důsledky a podporuje pachatele v přijetí odpovědnosti,
 • zmocňuje účastníky k řešení konfliktu,
 • pomáhá oběti nalézt odpovědi na její otázky,
 • brání pachatelům v recidivě,
 • dává všem zúčastněným větší pocit spravedlnosti,
 • šetří peníze systému trestní justice.

„Teď už víte, že je i jiná cesta ke spravedlnosti. Cesta, která uzdravuje vztah mezi obětí a pachatelem a posiluje důvěru v systém a spravedlnost.“

Tvůrčí tým videa

 • Scénář: Kateřina Cabanová, Petra Sokolová
 • Ilustrace: Klára Keharová
 • Režie a postprodukce: David Kočár
 • Namluvila: Lenka Vahalová
Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Všechny aktuality →