Publikace a články

Restorativní justice

 • Doporučení Rady Evropy o restorativní justici
 • Boledovičová, L.: Trestněprávní alternativy v právních nástrojích OSN a Rady Evropy, Cofola 2011: the conference proceedings; Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 308-324, ISBN 978-80-210-5582-7
 • Diblíková, S., Přesličková H.: Současné pojetí restorativní justice (IV. mezinárodní konference Evropského fóra pro restorativní justici, Barcelona, 15.-17. 6. 2006). Trestněprávní revue. 12/2006, roč.5, s. 378-380, ISSN 1213-5313
 • Karabec Z.: Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, ISBN: 80-7338-021-8
 • Karabec, Z.: Jaká je budoucnost trestní justice? Trestní právo, 3/2003, roč.8, s.2-4, ISSN 1211-2860
 • Kocina, J.: Narovnání v trestním řízení, Dny práva – 2010 – Days of Law; 2010, ISBN 978-80-210-5305-2
 • Konečná, T.: Vybrané otázky restorativní justice v České republice, Časopis pro právní vědu a praxi; 2/2015, roč. 23, s. 118-124, ISSN 1210-9126
 • Masopust Šachová P: Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti, Praha: C. H. Beck, 2019, ISBN: 978-80-7400-756-9 
 • Masopust Šachová P.: Právo oběti na kvalitní restorativní služby ve světle směrnice č. 2012/29/EU, Trestní právo, 2/2019, Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 17 – 23, ISSN 1211-2860
 • Masopust Šachová P.: Co potřebuje restorativní justice z trestněprávní perspektivy? Aneb hledání ideálního právního rámce. In: Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny pořádaný ve dnech 18.–19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci; 2018: Iuridicum Olomoucense. e-book: ISBN 978-80-88266-24-2 
  http://www.czkrim.cz/cs/soubory-ke-stazeni/sbornik-z-konference-vi-kriminologicke-dny-2018
 • Masopust Šachová, P.: Vztah restorativní justice k alternativním trestům aneb hledání podstaty restorativního konceptu. In: STRÉMY, Tomáš (ed.). Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 485 – 508, ISBN 978-80-7502-224-0
 • Masopust Šachová P.: Alternativní neznamená restorativní aneb o co restorativní justice vlastně jde? Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 11-12, s. 258-263, ISSN 1213-5313
 • Masopust Šachová P.: Restorativní justice v oblasti vězeňství: utopie, nebo výzva? Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, roč. 2016, č. 24/1, s. 21 – 36, ISSN 1210-9126
 • Masopust Šachová P.: Restorativní potenciál trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 10, s. 233-239, ISSN 1213-5313
 • Masopust Šachová P.: Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti. Státní zastupitelství, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, roč. 2014, č. 6, s. 31-37, ISSN 1214-3758
 • Hofschneiderová A.; Masopust Šachová P.: Restorativní přístupy k protiprávní činnosti dětí – komparativní analýza. Brno: Liga lidských práv, 2014, ISBN 978-80-87414-21-7; download: http://llp.cz/publikace/restorativni-pristupy-k-protipravni-cinnosti-deti/  
 • Masopust Šachová, P.: Užití restorativních programů v českém trestním procesu. In: KUCHTA, Josef et al. (eds.). Dny práva – 2013 – Days of Law 2013 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 87-103 [cit. 25. 10. 2016]. ISBN 978- 80-210-6810-0. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_posko zeneho_a_obeti_v_trestnim_rizeni.pdf
 • Masopust Šachová P.: Restorativnost zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Acta Iuridica Olomucensia (Supplement/2013), 2013, roč. 2013, Supplement, s. 47 – 59. ISSN 1801-0288
 • Strémy, T. a T. Strémy, ed.: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 9/2015, Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-104-5
 • Strémy, T. ed.:. Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 5/ 2017. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-224-0
 • Strémy, T., ed.: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 5/2014, Praha: Leges, 2014, ISBN 978-80-7502-034-5
 • Strémy, T., Kurilovská L. a Vráblová M.: Restoratívna justícia, Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-075-8
 • Strigáčová, D.: Chápeme koncepciu restoratívnej justice správne? Trestní právo. 2016, 3/2016, roč. 20, s. 33-39. ISSN 1211-2860
 • Šramel, B.: Zmier (narovnání) ako procesnoprávny prvok restoratívnej justície a problémy spojené s jeho aplikáciou v praxi, Trestní právo, 11-12/2013, roč. 17 s. 30-40, ISSN 1211-2860
 • Štefánik, O.: Zahlazení odsouzení jako restorativní institut, Státní zastupitelství, 1/2009, roč. 7, s. 32-39. ISSN 1214-3758.
 • Válková, H. a Sotolář A.: Restorativní justice – trestní politika pro 21. století? Trestní právo. 1/2000, roč.5, s. 4-11, ISSN 1211-2860
 • Zehr, H.: Úvod do restorativní justice, Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, ISBN 80-902998-1-4
 • Zeman, Š.: Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia, Trestněprávní revue, 6/2016, roč. 15, 136-144. ISSN 1213-5313
 • Zůbek, J.: Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti, Trestněprávní revue, 1/2015, roč. 14, s. 1-6, ISSN 1213-5313
 • Žatecká, E.: Princip restorativní justice a jeho vliv na ukládání trestů v ČR. Principy a zásady v trestnom práve, 2014.

Práce s oběťmi a pachateli trestných činů / Restorativní programy

 • Horáková J., Koťátková M.: Práce s obětí trestného činu v širším kontextu restorativní justice, Jelínek, J. a Gřivna T.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-39-7
 • Masopust Šachová P.: Právo oběti na kvalitní restorativní služby ve světle směrnice č. 2012/29/EU, Trestní právo, 2/2019, Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 17–23, ISSN 1211-2860
 • Matoušek, O., a Matoušková A.: Cíle při profesionální práci s obětí a pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup, Trestněprávní revue, 9/2012, roč. 11, 198-202, ISSN 1213-5313
 • Štefánik O.: Oběť trestného činu a restorativní justice, Kuchta J., Hrušáková M., Valdhans J.(ed.): Část III. Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení, Brno: Masarykova univerzita, 2014, ISBN 978-80-210-6810-0
 • Bernard, J., Chodura B. a Kratochvíl R.: Mediace v rámci výkonu trestu odnětí svobody, Praha: Vězeňská služba České republiky, 2005, ISSN 1213-9297
 • Brucknerová, E.: Postavení a úkoly Probační a mediační služby, Ostrava: Key Publishing, 2007, Právo, ISBN 978-80-87071-55-7
 • Colson, Ch. W. a D. W. Van Ness: Je čas pro restorativní justici, Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2019, ISBN 978-80-7553-744-7
 • Černák, M.: Probácia Ako Jeden z Nástrojov Restoratívnej Justície, 2014, Zborník príspevkov 7. ročníku Vedeckej študentskej konferencie Právnickej falkulty Trnavskej univerzity v Trnave; s. 36-54, ISBN: 978-80-87713-06-8
 • Demner M., Štastná A., Baslová M.: Romský mentoring: služba podporující výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR, In: Česká kriminologie, 2/2016, s. 1-21, ISSN 2464-621
 • Derks J., Kalmthout van A., Stelman A., Gilly T., Wegener H., Koss Ch.: Probace v Evropě, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, ISBN 80-7338-007-2
 • Holá, L. Mediace: způsob řešení mezilidských konfliktů, Praha: Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0467-6.
 • Jílková, R.: Alternativní způsoby řešení sporů, proč mediace? Bulletin advokacie, 10/2002, ISSN 1210-6348
 • Rozum J., Kotulan P, Vůjtěch J.: Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, ISBN 80-86008-77-0
 • Rozum J., Kotulan P., Luptáková M., Scheinost M., Tomášek J., Špejra M.: Uplatnění mediace v systému trestní justice II., Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, ISBN 978-80-7338-097-7 
 • Rozum, J., Luptáková M., Scheinost M. a Tomášek J.: Mediace z pohledu občanů České republiky, Trestněprávní revue, 12/2009, roč.8, 372-375. ISSN 1213-5313
 • Rozum, J.: Uplatnění mediace v systému trestní justice I, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, Studie, ISBN 978-80-7338-090-8
 • Rozum J., Kotulan P., Tomášek J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008, ISBN 978-80-7338-073-1
 • Sobotík Š.: Činnost probační a mediační služby čr v přípravném řízení při řešení trestné činnosti mládeže –naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, Acta luridica Olomucensia, 4/2013, Palacký University, Olomouc, 2013, s. 21-33, ISSN 1801-0288
 • Svoboda, I.: Úvod do studia mediace a probace, Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005, ISBN 80-7318-261-0.
 • Ščerba F.: K činnosti Probační a mediační služby v řízení ve věcech mladistvých, Problémy trestního postihu mladistvých: sborník příspěvků k aktuálním otázkám trestního práva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0793-0
 • Štern, P., Ouředníčková L. a Doubravová D., ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů, Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-757-2
 • Tomášek J., Diblíková S., Scheinost M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016, ISBN 978-80-7338-163-9
 • Tomášek J., Rozum J.: Patnácté výročí od založení Probační a mediační služby České republiky: co oslavenci popřát (z pohledu kriminologických výzkumů)? In: Česká kriminologie, 1/2016, s. 1-10.
 • Veteška, J.: 2015. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky, 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-898-7
 • Větrovec, V.: Zákon o mediaci a probaci: komentář, Praha: Eurolex Bohemia, 2002, ISBN 80-86432-32-7
 • Zezulová, J. Zamyšlení nad postavením a činností probačního pracovníka u okresních a krajských soudů v České republice, Časopis pro právní vědu a praxi, 2/1997, ISSN:1805-2789
 • Žatecká E, Fryšták M.: Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku, In: Days of Public Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. s. 649-660, 12 s. ISBN 978-80-210-4430-2 
 • Žatecká, E. Národní Probační služba ve Velké Británii (The National Probation Service in the Great Britain), 2007, Trestní právo, Praha: LexisNexis s.r.o., 5/2007, s. 28-34. ISSN 1211-2860
 • Žatecká, E. Poznatky z praxe probačních úředníků (možné náměty de lege ferenda), 2007, Trestněprávní revue, Praha: C.H. Beck, 6/2007, s. 12-20. ISSN 1213-5313
 • Žatecká, E.: Postavení a úkoly Probační a mediační služby. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, ISBN 978-80-87071-55-7
 • Žatecká, E.: Probační a mediační služba dle platné právní úpravy, Časopis pro právní vědu a praxi, 12/2004, č. 2, s. 150-160, ISSN 1210-9126
 • Jurtíková, M.: Rodinné skupinové konference, Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca, 1/2013, roč. 13, s.83-91, ISSN 1213-6204 
 • Tomášek J., Didlíková S., Rozum J.: Efektivita rodinných skupinových konferencí v podmínkách České republiky, Česká kriminologie, 2/2019, roč. 4, s. 1-15.
 • Tomášek, J.: Rodinné skupinové konference, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019, ISBN 978-80-7338-177-6