Aktuality

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

Zasláno dne 13. 8., plné znění:

Vážení zástupci Evropské unie,

obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili na zásadní nedostatek v této směrnici, a to absenci začlenění práva na restorativní justici. Restorativní justice je nezbytným prvkem, který by měl být aktivně zahrnut do uvažované směrnice o právech obětí.

V rámci argumentace, proč by restorativní justice měla být považována za právo a mít tak právoplatné místo ve zmíněné směrnici, nám dovolte shrnout základní výhody restorativní justice.

Při zapojení restorativního přístupu mají oběti možnost se aktivně zapojit do procesu řešení konfliktu a jeho následků. Tímto způsobem mají oběti příležitost vyjádřit své emoce, potřeby a požadavky, což může vést k dosažení uzavření následků trestného činu, smíření a zlepšení duševního zdraví.

Jeden z podpůrných argumentů, který dokládá význam restorativní justice, je fakt, že tento přístup může snížit pocit bezmoci a strachu u obětí. Restorativní justice klade důraz na komunikaci mezi zúčastněnými stranami a může pomoci vybudovat důvěru v systém a jeho rozhodnutí.

A poslední zásadní argument. Tradiční soudní systém může oběti někdy retraumatizovat zdlouhavým soudním řízením, opakovanými výslechy či necitlivým zacházením. Restorativní justice nabízí soucitnější alternativu, snižuje riziko sekundární viktimizace a poskytuje obětem bezpečnější a více podpůrné prostředí pro sdílení svých zkušeností.

O výhodách restorativní justice pro oběti lze psát kapitoly. Ale abychom mohli poskytnout a skutečně zaručit začlenění restorativních přístupů do všech fází trestního řízení, bez ohledu na závažnost nebo typ trestného činu, musíme z restorativní justice učinit právo. V opačném případě to bude i nadále okrajová služba, někdy lépe a někdy méně funkčně implementovaná v různé míře v každé zemi, nikoli jedna z hlavních zásad při výkonu spravedlnosti.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům bychom chtěli naléhavě požádat o zahrnutí restorativní justice do směrnice o právech obětí EU. Takový krok by posílil práva obětí a umožnil jim účinnější, aktivní účast a rehabilitaci v celém procesu justice. Věříme, že tímto krokem by Evropská unie dala jasný signál svého závazku chránit a podporovat oběti trestných činů.

Děkujeme za vaši pozornost k této záležitosti a doufáme, že naše připomínka bude vzata v úvahu při dalším vypracování směrnice.

S úctou, Institut pro restorativní justici, Česká republika

English version, as submitted

Dear representatives of the European Union,

We are contacting you with important feedback regarding the draft directive on the rights of EU victims. We would like to draw your attention to a fundamental deficiency in this directive, namely the absence of the inclusion of the victims‘ right to restorative justice. Restorative justice is a necessary element that should be actively included in the envisaged directive on victims‘ rights.

As part of making the argument as to why restorative justice needs to be acknowledged as a right and thus have a rightful place in the aforementioned directive, allow us to summarize the basic benefits of restorative justice.

By engaging in a restorative approach, victims have the opportunity to actively participate in the process of resolving the conflict and violation that has occurred to them. In this way, victims have the opportunity to express their emotions, needs and demands, which can lead to closure, reconciliation and improved mental health.

One of the supporting arguments for the importance of restorative justice is the fact that this approach can reduce the feeling of helplessness and fear in victims. Restorative justice emphasizes communication between stakeholders and can help build trust in the system and its decisions.

Restorative justice places a strong emphasis on recognizing and empowering the rights of victims. By including it in the Directive, the EU acknowledges the importance of giving victims a meaningful voice in the justice process. It allows victims to participate actively, express their emotions, and receive restitution and closure, leading to a more satisfying resolution than traditional punitive measures alone.

Lastly, the traditional justice system can sometimes retraumatize victims through lengthy court proceedings and cross-examinations. Restorative justice offers a more compassionate alternative, reducing the risk of secondary victimization and providing a safer and more supportive environment for victims to share their experiences.

While chapters and chapters can be written about the benefits of restorative justice for victims, the case we want to make is that in order to supply and truly guarantee incorporation of restorative approaches throughout all phases of the criminal proceedings, regardless of the severity or type of crime, we must make restorative justice a right. Otherwise, it will continue to be a marginal service clunkily implemented to various degrees per each country, not one of guiding principles in the act of justice making.

For the above reasons, we would like to urgently request the inclusion of restorative justice in the EU Victims‘ Rights Directive. Such a move would strengthen the rights of victims and enable them to participate and rehabilitate more effectively in the entire justice process. We believe that with this step, the European Union would give a clear signal of its commitment to protect and support victims of crime.

Thank you for your attention to this matter and I hope that our comment will be taken into account in the further development of the directive.

With thanks and respect, the Institute for restorative justice, Czechia

Čtěte i další připomínky

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Všechny aktuality →