Aktuality

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

Zasláno dne 13. 8., plné znění:

Vážení zástupci Evropské unie,

obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili na zásadní nedostatek v této směrnici, a to absenci začlenění práva na restorativní justici. Restorativní justice je nezbytným prvkem, který by měl být aktivně zahrnut do uvažované směrnice o právech obětí.

V rámci argumentace, proč by restorativní justice měla být považována za právo a mít tak právoplatné místo ve zmíněné směrnici, nám dovolte shrnout základní výhody restorativní justice.

Při zapojení restorativního přístupu mají oběti možnost se aktivně zapojit do procesu řešení konfliktu a jeho následků. Tímto způsobem mají oběti příležitost vyjádřit své emoce, potřeby a požadavky, což může vést k dosažení uzavření následků trestného činu, smíření a zlepšení duševního zdraví.

Jeden z podpůrných argumentů, který dokládá význam restorativní justice, je fakt, že tento přístup může snížit pocit bezmoci a strachu u obětí. Restorativní justice klade důraz na komunikaci mezi zúčastněnými stranami a může pomoci vybudovat důvěru v systém a jeho rozhodnutí.

A poslední zásadní argument. Tradiční soudní systém může oběti někdy retraumatizovat zdlouhavým soudním řízením, opakovanými výslechy či necitlivým zacházením. Restorativní justice nabízí soucitnější alternativu, snižuje riziko sekundární viktimizace a poskytuje obětem bezpečnější a více podpůrné prostředí pro sdílení svých zkušeností.

O výhodách restorativní justice pro oběti lze psát kapitoly. Ale abychom mohli poskytnout a skutečně zaručit začlenění restorativních přístupů do všech fází trestního řízení, bez ohledu na závažnost nebo typ trestného činu, musíme z restorativní justice učinit právo. V opačném případě to bude i nadále okrajová služba, někdy lépe a někdy méně funkčně implementovaná v různé míře v každé zemi, nikoli jedna z hlavních zásad při výkonu spravedlnosti.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům bychom chtěli naléhavě požádat o zahrnutí restorativní justice do směrnice o právech obětí EU. Takový krok by posílil práva obětí a umožnil jim účinnější, aktivní účast a rehabilitaci v celém procesu justice. Věříme, že tímto krokem by Evropská unie dala jasný signál svého závazku chránit a podporovat oběti trestných činů.

Děkujeme za vaši pozornost k této záležitosti a doufáme, že naše připomínka bude vzata v úvahu při dalším vypracování směrnice.

S úctou, Institut pro restorativní justici, Česká republika

English version, as submitted

Dear representatives of the European Union,

We are contacting you with important feedback regarding the draft directive on the rights of EU victims. We would like to draw your attention to a fundamental deficiency in this directive, namely the absence of the inclusion of the victims‘ right to restorative justice. Restorative justice is a necessary element that should be actively included in the envisaged directive on victims‘ rights.

As part of making the argument as to why restorative justice needs to be acknowledged as a right and thus have a rightful place in the aforementioned directive, allow us to summarize the basic benefits of restorative justice.

By engaging in a restorative approach, victims have the opportunity to actively participate in the process of resolving the conflict and violation that has occurred to them. In this way, victims have the opportunity to express their emotions, needs and demands, which can lead to closure, reconciliation and improved mental health.

One of the supporting arguments for the importance of restorative justice is the fact that this approach can reduce the feeling of helplessness and fear in victims. Restorative justice emphasizes communication between stakeholders and can help build trust in the system and its decisions.

Restorative justice places a strong emphasis on recognizing and empowering the rights of victims. By including it in the Directive, the EU acknowledges the importance of giving victims a meaningful voice in the justice process. It allows victims to participate actively, express their emotions, and receive restitution and closure, leading to a more satisfying resolution than traditional punitive measures alone.

Lastly, the traditional justice system can sometimes retraumatize victims through lengthy court proceedings and cross-examinations. Restorative justice offers a more compassionate alternative, reducing the risk of secondary victimization and providing a safer and more supportive environment for victims to share their experiences.

While chapters and chapters can be written about the benefits of restorative justice for victims, the case we want to make is that in order to supply and truly guarantee incorporation of restorative approaches throughout all phases of the criminal proceedings, regardless of the severity or type of crime, we must make restorative justice a right. Otherwise, it will continue to be a marginal service clunkily implemented to various degrees per each country, not one of guiding principles in the act of justice making.

For the above reasons, we would like to urgently request the inclusion of restorative justice in the EU Victims‘ Rights Directive. Such a move would strengthen the rights of victims and enable them to participate and rehabilitate more effectively in the entire justice process. We believe that with this step, the European Union would give a clear signal of its commitment to protect and support victims of crime.

Thank you for your attention to this matter and I hope that our comment will be taken into account in the further development of the directive.

With thanks and respect, the Institute for restorative justice, Czechia

Čtěte i další připomínky

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →