Aktuality

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci azylových domů pro ženy. Ve městě Hannover tomu tak ale není, a to díky vývoji systému proti násilí v rodině s mnoha podporujícími zařízeními. Instituce Waage Hannover e.V. je součástí tohoto systému a již více než 20 let provádí mediace mezi obětí a pachatelem v případech domácího násilí.

Domácímu násilí nebylo dlouho věnováno mnoho pozornosti jak ze strany policie, tak i ze strany právních praktiků. Nebyla jednoduše chuť trestně stíhat takové případy. Ženy, které se staly oběťmi takových případů, zůstaly bez psychické podpory a často jim bylo doporučeno, aby podaly soukromou žalobu u občanskoprávního soudu – což většina obětí ani neudělala.  Běžná reakce od policistů a právních praktiků zněla „každý po svém“. Naštěstí se taková praxe v Německu výrazně změnila a dosavadní legislativa se novelizovala. Tyto změny zajistily, že policisté napříč Německem jsou v této oblasti speciálně školeni a sociální pracovníci bývají zapojení do procesu v případech domácího násilí mnohem dříve. Státní zastupitelství začalo navíc prosazovat princip trestního stíhání ve veřejném zájmu v případech domácího násilí. Vytvořila se silná síť organizací vyhrazených k poskytování širokého spektra intervencí pro podporu obětí a pro zajištění lepších výsledků, přičemž právě Waage Hannover e.V. patří k těm nejzkušenějším organizacím.

Waage Hannover e.V./Systém proti domácímu násilí

Waage Hannover e.V. (založeno v roce 1990, dále jen „Waage“) je neziskové centrum pro mediaci a restorativní justici v Hannoveru. Účelem organizace je poskytovat lidem podporu při řešení konfliktů a při nápravě škod způsobených trestnými činy. Waage pomáhá v mnoha oblastech a nabízí pomoc v konfliktech mezi rodiči, v rodinách, mezi kolegy v práci i mezi sousedy. Angažuje se jak v civilněprávních, tak i v trestněprávních sporech. Po podání trestního oznámení může státní zastupitelství a (nebo) příslušný soud požádat Waage o kontaktování dotčených osob a organizace může dále nabídnout mediaci pro oběti a pachatele. Každý občan však může kontaktovat Waage také sám, bez nutnosti asistence veřejných orgánů.

Pro úspěšný výsledek je klíčové vytvořit podmínky pro respektující dialog a prosadit zájmy jak poškozené strany, tak i pachatele.

Během mediace mezi obětí a pachatelem se v bezpečném prostředí diskutují následky trestného činu. Výsledkem může být smír v podobě vzájemné dohody nebo peněžitá náhrada újmy. Pro úspěšný výsledek je klíčové vytvořit podmínky pro respektující dialog a prosadit zájmy jak poškozené strany, tak i pachatele. Waage je součástí interdisciplinární sítě HAIP (= Hannoverský Intervenční Program proti násilným mužům v rodinách) a spolupracuje s dalšími organizacemi na komplexních případech. Zvláště důležitou roli hraje centrum podpory: odkazuje ženy na příslušné podpůrné agentury. Centrum Männerbüro poskytuje podobnou, přesto odlišnou podporu pro muže agresory. Poškozené straně se často dostává poradenství a podpory od některých institucí v rámci systému dříve, než do případu vstoupí Waage. Tato dodatečná poradenská podpora slouží jako příprava pro možnou mediaci. Za účelem podpory oběti a zajištění její bezpečnosti před zahájením mediace je třeba zmírnit jak riziko nové

eskalace násilí, tak zvládnout případnou nerovnováhu moci ve vztahu a vztahové závislosti. Mediátoři tím musí zajistit nestrannost procesu. Waage zajišťuje ženám potřebný přístup k podpůrným službám tak, aby mohly učinit informovaný souhlas s účasti v mediaci. Některé ženy pokračují s místní podporou i v průběhu mediace. Někdy jsou do procesu zapojeni právníci, kteří ženám poskytují poradenství ohledně jejich práv a nároků (např. výhody získání dočasného zákazu přiblížení). Zhruba 80 % párů, kteří navštíví Waage za účelem mediace, jsou již odloučeni a zhruba 20 % párů spolu stále žije. Spoustu odloučených párů spolu však stále udržuje kontakt kvůli domluvě ohledně péče o dítě.

Jak se v organizaci Waage řeší případy domácího násilí?

WAAGE společně s dalšími organizacemi vypracovala standardní pracovní postupy pro řešení případů domácího násilí. Vzhledem k intenzivní povaze takového druhu práce se případy zabývají pouze speciálně vyškolení mediátoři. Obvykle pak pracují ve dvojicích, jeden muž a jedna žena nebo ve smíšených týmech. Níže je nastíněn postup procesu:

 • Nejprve je poškozená žena pozvána k nezávazné diskusi o výhodách a nevýhodách mediace mezi obětí a pachatelem. Tento úvodní rozhovor se většinou změní v rozsáhlou konzultaci o příslušných podpůrných službách (např. podpora ze strany podpůrných organizací pro ženy, azylový dům pro ženy, manželské poradny, protialkoholní léčba, sociální služby pro násilné muže, organizace péče pro mládež a další).
 • Muž je poté k diskusi přizván pouze na žádost poškozené ženy.
 • Strany samy rozhodnou, jaký typ intervence zvolí: setkání z očí do očí či nepřímou mediaci.

Mediace může probíhat také nepřímo prostřednictvím individuálních rozhovorů s každou stranou.

Pro úspěšný výsledek mediace je důležité, aby mediátoři zůstali po celou dobu procesu nestranní.

Pro úspěšný výsledek mediace je důležité, aby mediátoři zůstali po celou dobu procesu nestranní. Mediátoři musí rovněž potlačit nutkání soudit nebo nálepkovat kteroukoliv stran, musí také projevit porozumění a smysl pro spravedlnost oběma stranám. Práce ve dvojicích rozdílného pohlaví a „spolumediátorství“ pomáhá mediátorům zůstat při setkáních profesionální.

Hlavní příčiny konfliktu jsou složité a je naivní „obviňovat“ výhradně muže. Každá strana má své potřeby a motivace, které je třeba pochopit a prozkoumat. Je nesmírně důležité, aby se odpovědnost za (fyzické) násilí nepřesouvala. V tomto ohledu je nezbytné, aby muž převzal odpovědnost za následky trestného činu. Pokud strany dospějí ke smíru, Waage sleduje naplňování smírčí dohody. Obsah dohod se často týká úpravy chování spolu s požadavky na kompenzaci/nápravu. Pokud například muž souhlasí, že nebude svoji ex-manželku nijak kontaktovat po jejich odloučení, Waage kontroluje dohodu po dobu šesti měsíců a po následné schůzce se stranami nahlásí výsledky Státnímu zastupitelství.

Prvořadým zájmem v těchto situacích je blaho dítěte.

Před několika lety začala Waage přijímat případy pro mediaci z rodinného soudu. Jednalo se o případy odloučených rodičů, kteří mezi sebou řešili dlouhodobé problémy týkající se např. péče o dítě či práva na kontakt s dítětem. V těchto situacích je prvořadým zájmem blaho dítěte.  Někdy může docházet i k překrývání těchto problémů s trestními případy domácího násilí.

Jaké případy se řeší a jaké jsou zájmy stran?

V případech domácího násilí se lze setkat s následujícími kombinacemi témat:

 • Násilí v intimní sféře partnerů
 • Násilí jako eskalace hádky
 • Násilí související s rozvodem/rozchodem
 • Dlouhodobé obtěžování vytouženého partnera (např. obtěžování SMS zprávami, pronásledování, výhružky)

Z pohledu žen dotčených domácím násilím většinou potrestání muže nevyřeší žádný z jejich problémů: pokud není prodiskutován samotný akt násilí ani minulost s tímto partnerem, konflikt zůstává nadále nevyřešen, dále v ženách žije strach z dalších konfliktů a vyhrocených situací. Někdy je potrestána i žena, třeba když se soudní pokuta hradí ze společného jmění manželů. Ženy se také mohou chtít vyhnout dlouhotrvajícímu soudnímu procesu, který jim přináší úzkost nebo prostě nechtějí „prát špinavé prádlo“ na veřejnosti.

Většina obětí chce pouze najít klid od svých ex-partnerů. Cílem je cítit se bezpečně ve svém každodenním životě a ukončit vztah s těmito muži. Nechtějí, aby jim bývalí partneři volali nebo psali zprávy a e-maily a vyhýbají se místům, kde by na ně mohly narazit. Někdy je třeba najít odpovědi na důležité otázky typu „Co teď bude s dětmi?“ „Komu tento majetek teď patří?“ Někdy je nezbytné vyřešit náhradu škody či další újmy. Ženy mohou navrhnout, aby muži podstoupili protialkoholní léčbu nebo převzali plnou odpovědnost za svoje činy a pracovali na tom, jak se chovat. Výsledky mediace jsou sledovány organizací Waage. Často se po třech až šesti měsících koná další setkání s účastníky mediace a diskutuje se progres v plnění vzájemné dohody.

Muži, kteří přijmou nabídku organizace WAAGE zúčastnit se mediace mezi obětí a pachatelem jsou motivováni odlišnými faktory. Někteří chtějí partnerkám vysvětlit své pocity či změnit chování úplně, v jiných případech se chtějí domluvit na smíru, omluvit se nebo osvětlit záležitosti týkající se jejich odloučení (právo na kontakt s dětmi, rozdělení majetku atd.). Občas se účastní mediace, aby byli viděni v lepším světle a ovlivnili výsledek soudního řízení.

Při mediaci … se naskýtá příležitost řešit nejen vrchol ledovce, ale také různé související problémy …

Jak je uvedeno výše, v jednotlivých případech může existovat mnoho různých motivací a zájmů stran. Při mediaci u Waage je možné nejen řešit viditelnou špičku ledovce, ale také se zabývat různými souvisejícími problémy, které nemusí být nutně relevantní v soudním řízení, mluvit se dá např. o dávné minulosti, o přáních a zájmech, o emocích a hledat díky tomu taková řešení, která efektivně upraví vztah dlouho do budoucnosti.

Jaké jsou výsledky intervence/mediace?

Zhruba 50 % žen přijme nabídku od organizace Waage a souhlasí s mediací mezi obětí a pachatelem. Ostatní nabídku odmítnou nebo na ni neodpoví. Pokud se však rozhodnou pro mediaci, v 90 % případů dospějí k dohodě. Původní konflikty jsou často velmi rozsáhlé a nelze je vyřešit během jednoho mediačního sezení.

Výsledky v případech mediace domácího násilí jsou rozmanité. V rámci odloučení v případech domácího násilí zahrnují dohody stran tyto body:

 • Mluvit o důsledcích odloučení
 • Vystěhovat se z bytu/domu
 • Objasnit si materiální otázky, jako jsou finance a rozdělení majetku
 • Dohodnout se na budoucím kontaktu s dětmi a mezi sebou
 • Upravit práva na kontakt s dětmi
 • Nahradit škodu či újmu

Pokud došlo k odloučení před tím, než ke konfliktu došlo a muž odloučení neakceptoval, vystupují do popředí kromě finanční kompenzace i další aspekty a soudní zákaz přiblížení v budoucnu.

Páry, které spolu zůstanou navzdory násilnému incidentu, uzavírají při mediaci následující typy dohod:

 • Obviněný zahájí terapii (protialkoholní či jinou léčbu)
 • Formální zahájení manželského poradenství
 • Povinné řešení konfliktních situací v budoucnu

Pokud strany přijmou nabídku mediace mezi obětí a pachatelem, je úspěšnost poměrně vysoká. 90 % případů vede k udržitelné dohodě.

Statistická data:

 • Mediace obětí s pachateli v případech domácího násilí nabízí Waage od roku 2001. Tato nabídka je dobrovolná a volitelná.
 • 50 % případů není řešeno pomocí mediace, neboť strany neodpoví na dopis s nabídkou mediace (cca 20 %) či nabídku z různých důvodů odmítnou (cca 30 %).
 • Pokud strany přijmou řešení jejich konfliktu prostřednictvím mediace oběť-pachatel, míra úspěšného řešení je vysoká: 90 % případů vyústí v udržitelnou dohodu (dodržování této dohody monitoruje WAAGE).

Waage pracuje se 150 až 200 případy domácího násilí ročně. To je zhruba 50 % ze všech případů řešených pomocí mediace v této organizaci.

Omezení a problémy/výzvy

Je důležité zmínit, že mediace není vhodná ve všech případech domácího násilí a nabídka mimosoudního řešení rovněž nemusí být vhodná pro každého klienta.

Existuje několik validních důvodů pro odmítnutí případu k mediaci. Pro některé ženy je velmi důležité, aby bylo oficiálně rozhodnuto o sankci, některé ženy chtějí, aby byl muž pouze potrestán, další ženy se chtějí od svého případu úplně distancovat a přenechat odpovědnost svému právnímu zástupci. Někdy se může stát, že ženy již s pachatelem několikrát situaci konzultovaly a vzájemná dohoda byla z jeho strany stále porušována. Východisko mediace se tak pro ně jeví jako marné.

Dále mohou nastat takové komplikace, které brání úspěšnému výsledku mediace. Někteří muži se necítí být za svůj čin odpovědní. Snaží se zlehčovat své jednání slovy „v každé rodině je nějaký spor…“ nebo slíbí změnu svého chování a tento slib poruší. Mnohé ženy se bojí, aby znovu nebyly manželem zastrašovány, nedostávaly výhružky a nežily s vědomím, že budou muset znovu s partnerem absolvovat mediaci. Další oběti si mylně myslí, že je jejich případ již vyřešen, i když ve skutečnosti je to naopak. Někdy je závislost v násilném vztahu tak hluboká, že mediace zkrátka není vhodná či dokonce ani možná.

Mediace však vždy může být jednou z možností. Nevyřeší každý problém, ale je to efektivní alternativa k soudnímu systému, hlavně ve spolupráci s dalšími neziskovými institucemi v síti.

O celém inovativním systému v Německu proti násilí v rodině napsalo European Forum for Restorative Justice

V srpnu 2022 zpracovala Kristýna Korbelová v rámci své stáže v Institutu pro restorativní justici.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

4 / 8 / 2022

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo... ›› více

Všechny aktuality →