Aktuality

Co zajímavého přinesla online konference RJ World 2022

Ve dnech 23. – 30. dubna 2022 proběhla online konference RJ World 2022, na níž vystoupilo mnoho odborníků z různých částí světa zabývajících se ve své práci restorativními přístupy.

:

Více o restorativních přístupech ve vzdělávání a také o tématu restorativních měst najdete na našem webu

Restorativní justice zde byla pojata nejen jako přístup k trestní spravedlnosti, ale jako způsob myšlení, daleko přesahující oblast trestního práva, a proto byla konference tematicky opravdu velmi rozmanitá. Vícero příspěvků bylo věnováno restorativním přístupům ve školách a výchově dětí, a to už od těch nejmenších. Vzdělání a výchova totiž úzce souvisí s životem ve společnosti, v souvislosti s čímž je na místě zmínit příspěvek Marian Liebmann z organizace Quaker Building a Restorative and Sustainable City týkající se restorativních měst. Jsou to taková, kde je v rámci soužití lidí primárně předcházeno konfliktům, a pokud už k nim dojde, tyto jsou konstruktivně řešeny nejen restorativním přístupem ze strany policie, ale i zapojením komunity. Kromě konstruktivního a komunitního řešení sporů se zahrnutím kruhů podpory pro oběti i pachatele složených z odborníků a dobrovolníků, jsou restorativnímu městu vlastní i aspekty inkluze, podpora udržitelnosti, sociálního bydlení, vznik a rozvoj mezioborové spolupráce, ale třeba i preventivní a harm reduction přístup k drogově závislým.

Restorativní justice zde byla pojata nejen jako přístup k trestní spravedlnosti, ale jako způsob myšlení, daleko přesahující oblast trestního práva.

Zaznívaly však i příspěvky spatřující značný potenciál restorativní justice při řešení případů sexuálního násilí a obecně provázanost restorativních a tzv. trauma-informed přístupů. V tomto kontextu stojí za zmínku příspěvek Claudie Christen-Schneider Becoming intentionally trauma-informed in RJ practice o restorativní praxi zohledňující prožité trauma, a to jak v případě obětí, tak pachatelů trestných činů. S tím pak souvisí mimo jiné vhodné reakce na jejich potřeby, což je velmi významný moment jak v procesu uzdravování, tak pokud je o porozumění těmto osobám a umožnění jejich vzájemného dialogu.

:

Článek o tzv. Peacemaking Circles v Evropě najdete na našem webu

V tématu komunikace zmíníme příspěvek Rose Gordon What Contributes to Effective Facilitation of Restorative Circles?, v němž se na základě své mnohaleté zkušenosti s realizací restorativních kruhů zamýšlí nad otázkou, jak být co nejlepším facilitátorem takových setkání s tím, že akcentuje přístup zahrnující především přijetí, naslouchání a pozornost.

Velmi obohacujícím v tomto ohledu byl i příspěvek Cath Forster a Jo Chamberlain The Role of Apologies in Restorative Practice zabývající se momenty omluvy a jejího přijetí na restorativním setkání. Aby byla omluva pachatele omluvou smysluplnou, je důležité, aby byla empatická a upřímná, pro což je nezbytné naslouchat druhé straně (oběti), co vnímá jako újmu. Opravdová omluva v sobě nese jak omluvu samotnou, tak i vysvětlení motivů a důvodů svého chování, jistou dávku sebereflexe, jakož i zaujetí vstřícného postoje vůči druhé straně. Z hlediska oběti je pak důležité, že omluva neznamená „povinnost odpustit“. Je vhodné snahu pachatele ocenit, poděkovat za ni, ale je např. v pořádku přiznat, že potřebuje čas na její vnitřní zpracování.

Aby byla omluva pachatele omluvou smysluplnou, je důležité, aby byla empatická a upřímná, pro což je nezbytné naslouchat druhé straně (oběti), co vnímá jako újmu.

:

Více informací o zapojení České republiky do projektu Restorative Justice: Strategies for Change najdete na naší podstránce

Zajímavý byl příspěvek Restorative Justice Public Policy and Law: An International Assessment and Future Perspectives, v němž Sandra Pavelka poměrně komplexně shrnuje zohlednění restorativních principů v právních úpravách všech kontinentů, když zmiňuje i evropský projekt Restorative justice: Strategies for Change, do něhož je zapojena i Česká republika. Za zmínku stojí i panelová diskuze International Insights on Restorative Justice pojednávající mimo jiné o zkušenostech s implementací restorativní justice v zemích Latinské Ameriky.

Konference se zúčastnila i naše kolegyně Tereza Dleštíková s příspěvkem Prison Yoga as a Restorative Tool: the experience from the Czech Republic týkajícím se restorativního potenciálu praktikování jógy s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody s tím, že jógová praxe v rámci penitenciární péče je vhodnou restorativní trauma-informed terapeutickou aktivitou se značným rehabilitačním potenciálem. Jako taková by měla rozšířit paletu aktivit v rámci programů zacházení s odsouzenými osobami, neboť se tyto mimo jiné snaží vést k osobní transformaci, která je určujícím faktorem desistence.

Všechny zmíněné příspěvky lze shlédnout ze záznamu na YouTube:

:

Velmi doporučujeme ke shlédnutí!

Building a Restorative and Sustainable City – Marian Liebmann: https://www.youtube.com/watch?v=SKjSdtMtNyg

Becoming intentionally trauma-informed in RJ practice – Claudia Christen-Schneider:

https://www.youtube.com/watch?v=blmbYSTaMHU

What Contributes to Effective Facilitation of Restorative Circles? – Rose Gordon:

https://www.youtube.com/watch?v=UXik5OLU2LE

The Role of Apologies in Restorative Practice  – Cath Forster & Jo Chamberlain: https://www.youtube.com/watch?v=dQQkvZ9_pug

Restorative Justice Public Policy and Law: An International Assessment and Future Perspectives – Sandra Pavelka: https://www.youtube.com/watch?v=ueIVYBw4tlU

Panel: International Insights on Restorative Justice: https://www.youtube.com/watch?v=NJVSBfIFZ2w

Prison Yoga as a Restorative Tool: the experience from the Czech Republic – Tereza Dlestikova: https://www.youtube.com/watch?v=HTPo8Jp2AFw

Další aktuality

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: https://radiozurnal.rozhlas.cz/dialog-s-pachatelem-trestneho-cinu-obeti-hovori-o-tom-ze-byl-moment-kdy-si-8957988 ›› více

Registrace na konferenci v rámci projektu RESTABUS spuštěna

/ RJ a seniorský abusus
28 / 3 / 2023

Registrujte se na dubnovou konferenci na téma týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů. Registrace zde 25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 hod.konference a workshop v prostorách Českého... ›› více

Zveme vás na dvě projekce finského dokumentu Z očí do očí s následnou diskuzí

16 / 3 / 2023

Zapojte se do dialogu #zOčídoOčí – projekce filmu a debata V rámci roadshow kampaně #zOčídoOčí, která upozorňuje na prospěšnost řešení konfliktu dialogem, cestujeme po celé ČR a představujeme jedinečný... ›› více

10. setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
12 / 3 / 2023

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci,... ›› více

Vznikl manuál restorativní justice pro soudce a státní zástupce

/ Institut pro restorativní justici
6 / 3 / 2023

Tato příručka je průvodcem pro školitele, kteří vedou a facilitují školení o restorativní justici pro soudce a státní zástupce. Manuál vznikl díky odbornému konsorciu pod taktovkou European Forum... ›› více

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

/ Institut pro restorativní justici
2 / 3 / 2023

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských... ›› více

Odborné školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality

/ Institut pro restorativní justici
21 / 2 / 2023

V současné době jsou v České republice příležitosti pro restorativní programy typu mediace využívány převážně v situacích méně závažné trestné činnosti. Zcela ojedinělý projekt Institutu pro restorativní justici... ›› více

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

/ Restorativní platforma
21 / 2 / 2023

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem... ›› více

Všechny aktuality →