Aktuality

Co zajímavého přinesla online konference RJ World 2022

Ve dnech 23. – 30. dubna 2022 proběhla online konference RJ World 2022, na níž vystoupilo mnoho odborníků z různých částí světa zabývajících se ve své práci restorativními přístupy.

:

Více o restorativních přístupech ve vzdělávání a také o tématu restorativních měst najdete na našem webu

Restorativní justice zde byla pojata nejen jako přístup k trestní spravedlnosti, ale jako způsob myšlení, daleko přesahující oblast trestního práva, a proto byla konference tematicky opravdu velmi rozmanitá. Vícero příspěvků bylo věnováno restorativním přístupům ve školách a výchově dětí, a to už od těch nejmenších. Vzdělání a výchova totiž úzce souvisí s životem ve společnosti, v souvislosti s čímž je na místě zmínit příspěvek Marian Liebmann z organizace Quaker Building a Restorative and Sustainable City týkající se restorativních měst. Jsou to taková, kde je v rámci soužití lidí primárně předcházeno konfliktům, a pokud už k nim dojde, tyto jsou konstruktivně řešeny nejen restorativním přístupem ze strany policie, ale i zapojením komunity. Kromě konstruktivního a komunitního řešení sporů se zahrnutím kruhů podpory pro oběti i pachatele složených z odborníků a dobrovolníků, jsou restorativnímu městu vlastní i aspekty inkluze, podpora udržitelnosti, sociálního bydlení, vznik a rozvoj mezioborové spolupráce, ale třeba i preventivní a harm reduction přístup k drogově závislým.

Restorativní justice zde byla pojata nejen jako přístup k trestní spravedlnosti, ale jako způsob myšlení, daleko přesahující oblast trestního práva.

Zaznívaly však i příspěvky spatřující značný potenciál restorativní justice při řešení případů sexuálního násilí a obecně provázanost restorativních a tzv. trauma-informed přístupů. V tomto kontextu stojí za zmínku příspěvek Claudie Christen-Schneider Becoming intentionally trauma-informed in RJ practice o restorativní praxi zohledňující prožité trauma, a to jak v případě obětí, tak pachatelů trestných činů. S tím pak souvisí mimo jiné vhodné reakce na jejich potřeby, což je velmi významný moment jak v procesu uzdravování, tak pokud je o porozumění těmto osobám a umožnění jejich vzájemného dialogu.

:

Článek o tzv. Peacemaking Circles v Evropě najdete na našem webu

V tématu komunikace zmíníme příspěvek Rose Gordon What Contributes to Effective Facilitation of Restorative Circles?, v němž se na základě své mnohaleté zkušenosti s realizací restorativních kruhů zamýšlí nad otázkou, jak být co nejlepším facilitátorem takových setkání s tím, že akcentuje přístup zahrnující především přijetí, naslouchání a pozornost.

Velmi obohacujícím v tomto ohledu byl i příspěvek Cath Forster a Jo Chamberlain The Role of Apologies in Restorative Practice zabývající se momenty omluvy a jejího přijetí na restorativním setkání. Aby byla omluva pachatele omluvou smysluplnou, je důležité, aby byla empatická a upřímná, pro což je nezbytné naslouchat druhé straně (oběti), co vnímá jako újmu. Opravdová omluva v sobě nese jak omluvu samotnou, tak i vysvětlení motivů a důvodů svého chování, jistou dávku sebereflexe, jakož i zaujetí vstřícného postoje vůči druhé straně. Z hlediska oběti je pak důležité, že omluva neznamená „povinnost odpustit“. Je vhodné snahu pachatele ocenit, poděkovat za ni, ale je např. v pořádku přiznat, že potřebuje čas na její vnitřní zpracování.

Aby byla omluva pachatele omluvou smysluplnou, je důležité, aby byla empatická a upřímná, pro což je nezbytné naslouchat druhé straně (oběti), co vnímá jako újmu.

:

Více informací o zapojení České republiky do projektu Restorative Justice: Strategies for Change najdete na naší podstránce

Zajímavý byl příspěvek Restorative Justice Public Policy and Law: An International Assessment and Future Perspectives, v němž Sandra Pavelka poměrně komplexně shrnuje zohlednění restorativních principů v právních úpravách všech kontinentů, když zmiňuje i evropský projekt Restorative justice: Strategies for Change, do něhož je zapojena i Česká republika. Za zmínku stojí i panelová diskuze International Insights on Restorative Justice pojednávající mimo jiné o zkušenostech s implementací restorativní justice v zemích Latinské Ameriky.

Konference se zúčastnila i naše kolegyně Tereza Dleštíková s příspěvkem Prison Yoga as a Restorative Tool: the experience from the Czech Republic týkajícím se restorativního potenciálu praktikování jógy s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody s tím, že jógová praxe v rámci penitenciární péče je vhodnou restorativní trauma-informed terapeutickou aktivitou se značným rehabilitačním potenciálem. Jako taková by měla rozšířit paletu aktivit v rámci programů zacházení s odsouzenými osobami, neboť se tyto mimo jiné snaží vést k osobní transformaci, která je určujícím faktorem desistence.

Všechny zmíněné příspěvky lze shlédnout ze záznamu na YouTube:

:

Velmi doporučujeme ke shlédnutí!

Building a Restorative and Sustainable City – Marian Liebmann: https://www.youtube.com/watch?v=SKjSdtMtNyg

Becoming intentionally trauma-informed in RJ practice – Claudia Christen-Schneider:

https://www.youtube.com/watch?v=blmbYSTaMHU

What Contributes to Effective Facilitation of Restorative Circles? – Rose Gordon:

https://www.youtube.com/watch?v=UXik5OLU2LE

The Role of Apologies in Restorative Practice  – Cath Forster & Jo Chamberlain: https://www.youtube.com/watch?v=dQQkvZ9_pug

Restorative Justice Public Policy and Law: An International Assessment and Future Perspectives – Sandra Pavelka: https://www.youtube.com/watch?v=ueIVYBw4tlU

Panel: International Insights on Restorative Justice: https://www.youtube.com/watch?v=NJVSBfIFZ2w

Prison Yoga as a Restorative Tool: the experience from the Czech Republic – Tereza Dlestikova: https://www.youtube.com/watch?v=HTPo8Jp2AFw

Další aktuality

Chráněno: ReSET: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →