Příručka: Kam se posuneme?

Díky diskuzím na setkáních Restorativní platformy jsme byli vedle těchto námětů a doporučení schopni definovat také některé podstatné limity bránící jednotlivcům v dalším rozvoji restorativní praxe v jejich poli působnost a z nich vyplývající oblasti – potřeby.

Ve své poslední kapitole Příručka otevírá nejvýraznější témata vyžadující další pozornost již konkrétních autorit, aby restorativní praxe byla více stabilním standardem trestního práva než specifikem jednotlivců.

„Co se týká restorativní justice v mé profesi, tak jsme teprve na začátku, nicméně za poslední rok mého působení v Restorativní platformě se mi o tématu povedlo zvýšit povědomí a chci ho zvyšovat dále.“

Jaroslav Hrabálek, vedoucí odboru obecné kriminality Úřadu
kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR

Rozklikávací rozcestník: Doporučení systémových změn

Následující rozcestník je stručným nahlédnutím na jednotlivá doporučení systémových změn. Jejich plné znění naleznete v Příručce na stranách 84 až 93.

Rozklikávací navigace:

 1. Standardizace vzdělávání a podpory profesionálů k RJ
  – Policie ČR
  – Justiční akademie
  – Česká advokátní komora
  – Probační a mediační služba
  – Vězeňská služba
  – nevládní neziskové organizace
  – univerzity
  – průřezová doporučení
 2. Dostupnost restorativních programů: současná situace
 3. Dostupnost restorativních programů: Jak se posunout?
 4. Legislativní ukotvení základní zásady o restorativní justici
  – navrhované znění
 5. Podpora restorativní justice mezi profesionály
  – Restorativní platforma
  – Širší veřejnost

Standardizace vzdělávání a podpory profesionálů k RJ

Pro efektivní uplatnění restorativní justice je nezbytné, aby všichni odborníci vstupující v různých rolích do trestního řízení měli dostatek informací o jejích přínosech a konkrétních možnostech uplatnění.

Po naplnění takové potřeby volají zástupci všech profesí působící v Restorativní platformě.

Abychom mohli vzdělávání k restorativní justici považovat za skutečně účinné, potřebujeme uvažovat o revizi stávajících vzdělávacích modulů na všech úrovních vzdělávání jednotlivých profesí a zapojení tématu restorativní justice všude tam, kde je to nezbytné nebo vhodné.

Policie ČR

Aktuální stav vzdělávání
 • V rámci Policie ČR se v budoucnu počítá s podrobnějším začleněním tématu restorativní justice do vzdělávání policistů.
 • Dílčím způsobem se téma promítá do základní odborné přípravy policistů, některých konkrétních kurzů (práce s obětí, mravnostní trestná činnost nebo domácí násilí) a případně kazuistických seminářů, pokud byl restorativní přístup v dané věci využit.
 • Uchopení problematiky koncepčně je nyní předmětem zájmu na úrovní Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky.
Doporučení směrem k Policii ČR (vzdělávání)

Justiční akademie

Aktuální stav vzdělávání
 • Pro státní zástupce a soudce zajišťuje vzdělávání Justiční akademie, kde semináře zaměřené pouze na restorativní justici v současné době nejsou.
 • Existuje nicméně řada seminářů, v rámci kterých jsou či by mohly být principy RJ předávány, přičemž v současné době je začlenění RJ do jednotlivých seminářů převážně odvislé od jednotlivých lektorů.
 • Vzdělávání a prohlubování znalostí soudce je vedle Justiční akademie povinnou součástí samostatného studia a dále je realizováno na úrovni jednotlivých okresních a krajských soudů.
Doporučení směrem k Justiční akademii (vzdělávání)
 • Zapojit v širší míře téma restorativní justice do seminářů JA: Připravit ucelenou koncepci podpory RJ v rámci relevantních seminářů pro soudce a státní zástupce s definovaným výstupem – představou o znalosti soudce a státního zástupce, příp. dalších (čekatelů, vyšších soudních úředníků) s cílem RJ efektivně tematicky zapojit.
 • Členové Restorativní platformy zastupující právnické profese se jednoznačně shodují, že cesta implementace restorativní justice do již vytvořených seminářů je efektivnější, jelikož restorativní přístup prostupuje celé trestní řízení a má smysl jej zapojit do všech příslušných témat.
 • Podpora vzdělávání k restorativní justici by měla vycházet z revize vzdělávacího plánu Justiční akademie, který je schvalován jednou ročně, a vytipování seminářů, ve kterých by principy a uplatňování restorativní justice mohly být zahrnuty.
 • Kvalitu seminářů, ale také vlastní zájem soudců a státních zástupců o účast na nich, může podpořit koncept, ve kterém dojde k propojení napříč právními profesemi a zároveň bude umožněno zapojení pohledu dalších odborníků na dané téma, zejména policistů, probačních úředníků, kriminologů, sociologů či vězeňské služby nebo NNO.
 • Vzdělávání soudců na úrovni jednotlivých okresních a krajských soudů lze při dobrém zacílení využít jako cestu k oslovení těch soudců, kteří semináře na Justiční akademii spíše nevyužívají.
 • Další doporučení se shodují s průřezovými doporučeními k rozvoji vzdělávání. Ta naleznete zde.

Česká advokátní komora

Aktuální stav vzdělávání
 • Advokáti se v ČR vzdělávají sami dle svých potřeb.
 • Důležitým partnerem pro širší informovanost této skupiny profesionálů o restorativní justici je Česká advokátní komora, která nabízí praktická školení a workshopy v Praze, na pobočce ČAK v Brně a v jednotlivých regionech, kde je zajišťují její regionální zástupci.
 • V oblasti restorativní justice aktuálně ČAK cíleně školí zejména v oblasti mediace v civilním řízení, a to jak koncipienty, tak advokáty.
Doporučení směrem k České advokátní komoře (vzdělávání)

Probační a mediační služba

Aktuální stav vzdělávání
 • Téma restorativní justice u Probační a mediační služby je pevně zakotveno ve vstupním, základním i dalším vzdělávání pracovníků.
 • Vstupním vzděláváním procházejí všichni zaměstnanci, zde se seznamují se základním konceptem restorativní justice.
 • Intenzivněji jsou poté s tématem RJ seznámeni klientští pracovníci v rámci vzdělávacího kvalifikačního kurzu.
 • Specifickým vzděláváním pak procházejí lektoři programových center nebo poradci pro oběti.
 • Nejvíce explicitní jsou intenzivní vzdělávací programy výcvikového charakteru, tím je myšlen zejména výcvikový program mediace či rodinné skupinové konference.
 • Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby se bude dále rozšiřovat především co se týče dostupnosti výcvikových programů pro mediace a RSK a také vytváření většího prostoru pro téma práce s obětí v rámci kvalifikačního vzdělávacího kurzu.
Doporučení směrem k Probační a mediační službě (vzdělávání)

Vězeňská služba

Aktuální stav vzdělávání
 • V případě pracovníků Vězeňské služby ČR procházejí příslušníci a civilní odborní zaměstnanci základní odbornou přípravou na Akademii Vězeňské služby ČR, v jejímž rámci byla dílčím způsobem postupně zakomponována témata restorativní justice do jednotlivých předmětů – penologie, psychologie, právo, profesní etika.
 • Civilní zaměstnanci VS ČR mají dále možnost absolvovat specializační kurzy organizované v rámci projektové činnosti financované z Norských fondů, které principy restorativní justice také zapojují, dále se realizují semináře a konference ve spolupráci s některými nevládními organizacemi.
Doporučení směrem k Vězeňské službě (vzdělávání)

Nevládní neziskové organizace

Aktuální situace a role NNO v budoucnosti vzdělávání napříč trestním řízením
 • Nevládní organizace vzdělávání realizují v rámci své potřeby a cílové skupiny.
 • Otázkou je lektorování vzdělávacích programů pro organizace uvažující o realizaci restorativního programu, kdy v současné době chybí zastřešení vzdělávání k RJ a platforma lektorů, na které se mohou služby obracet.
 • Nevládní organizace, již poskytující restorativní programy, mohou být velmi dobrým partnerem pro další profese při přípravě různých seminářů, školení nebo konferencí v rámci předávání konkrétních zkušeností z jejich restorativní praxe. Takto již působí organizace Restorativ, ProDialog nebo Mezinárodní vězeňské společenství.
 • Institut pro restorativní justici realizoval v květnu 2023 v rámci projektu JUSTIN první školení pro facilitátory restorativních setkání v případech závažné trestné činnosti dostupné pro širší odbornou veřejnost v Česku.
 • Navazující Manuál, který pod jmenovaným projektem vznikl, může sloužit jako inspirace při přípravě obsahu školení podobného typu.

Univerzity

Aktuální situace a doporučení směrem k univerzitám
 • Podpořit téma restorativní justice na univerzitách: Mladá generace, připravující se na výkon své profese, je velmi důležitou cílovou skupinou. Výuka restorativní justice je spíše ojedinělá zkušenost, její rozšíření závisí na vyšší informovanosti a zájmu jednotlivých relevantních institucí. Restorativní justice není etablovanou součástí povinných předmětů v oblasti trestního práva i dalších předmětů/ oblastí.

Průřezová doporučení k otázkám vzdělávání

Podpořit realizaci vzdělávacích akcí k restorativní justici zapojením dalších odborníků do lektorské činnosti:
 • Rozšíření platformy lektorů umožní dostupnější vzdělávání jako takové. Lektorování restorativní justice může být velmi dobře doplněno konkrétními profesionály z řad Restorativní platformy, Institutu pro restorativní justici nebo Probační a mediační služby a dalších, jež se problematice aktivně věnují.
Rozšířit způsoby vzdělávání:
 • Efektivním způsobem pro předání informací k RJ, ale také určitého zprostředkování zážitku z restorativního programu z pohledu jeho účastníků, jsou také dostupnější formy videa nebo podcastu.
Osvědčují se takové semináře, kde:
 • je přednášejících více a probíhá diskuze různých odborníků z různých oblastí trestního řízení i mimo ně
 • je možné určitým způsobem zažít či modelovat restorativní program
 • jsou přirozeně zapojovány prvky restorativní justice, například setkání v kruhu s interakcí místo pasivní frontální výuky
Sdílení zkušeností:
 • Možnost hovořit o své praxi a získat reflexi dalších odborníků je cenná v každém případě, zde o to více, že se s restorativní justicí řada profesionálů stále seznamuje, téma je velmi komplexní a každý případ unikátní.
 • Kazuistické semináře nebo workshopy mohou být velmi efektivní formou homogenní se zastoupením jen jedné profese, i v rámci setkání mezioborového.
Schopnost „správně“ informovat o RJ:
 • Informování účastníků trestního řízení o restorativní justici vyžaduje dobrou znalost a určité přesvědčení profesionálů o jejích přínosech, zároveň dostatek informací o dostupných restorativních programech v dané lokalitě a uvědomění si potřeby srozumitelné a citlivé komunikace.
Učíme restorativní justici restorativně – zdroje:
Supervize a další podpora:
 • Ve chvíli, kdy hovoříme o opravdovém zapojení restorativní justice do praxe jednotlivých profesionálů, to znamená, že očekáváme jejich určitou míru autenticity, empatie, lidskosti i upřímného naslouchání, na ně stavíme určité nároky. Taková forma komunikace poodkrývá tíživost některých příběhů účastníků trestního řízení a vyžaduje odpovídající podporu. Vzdělávání i možnost sdílení a reflektování konkrétních zkušeností je jistě základní podpůrnou složkou, o kterou bychom měli usilovat. Je důležité zajistit, aby jednotlivé profese měly přístup také ke kvalitní supervizní podpoře, vzhledem k emočně náročné povaze restorativní praxe i k potřebě vlastní reflexe držení hodnot restorativní justice.

Současná dostupnost restorativních programů

Přístup k restorativním programům považujeme za druhé zásadní téma k další diskuzi. Primární linie tohoto cíle je: dostupné restorativní programy v trestním řízení typově pro všechny trestné činy, ve všech jeho fázích a pro všechny jeho účastníky, kteří mají o restorativní řešení věci zájem.

Pro účely Restorativní platformy jsme na základě mapování stavu restorativních programů v ČR vytvořili základní přehled aktuálních informací, který naleznete v Příručce na str. 90.

S členy Restorativní platformy shrnujeme, že se nacházíme v situaci, kdy:

 • Dostupnost restorativních programů a síť jejich poskytovatelů není systematizována.
 • Vedle zákonem vymezené činnosti Probační a mediační služby, legislativa i dotační programy předpokládají poskytování restorativních programů od nevládních organizací, ale ty jsou realizovány minimálně.
 • Vidíme, že chybí systém zaměřený na sledování kvality všech restorativních programů a záruka jejich odbornosti.
 • Chybí spolupráce jednotlivých institucí, jejich informovanost o dalších poskytovatelích restorativních programů, sdílení zkušeností a vzdělávání k restorativní justici.
 • V neposlední řadě tento stav komplikuje orientaci v nabídce, obsahu i kvalitě poskytovaných programů, a to jak pro samotného zájemce o restorativní řešení věci, tak pro profesionály trestního řízení.

Dostupnost restorativních programů: Jak se posunout?

Cílem systémových změn ve prospěch restorativních programů by měla být systematizace jejich dostupnosti po celé ČR, na které spolupracují a společně se vhodně doplňují jak poskytovatelé státní (Probační a mediační služba), tak organizace nevládní. Vedle plošné dostupností různých variant restorativních programů po celé ČR je třeba vytvořit standard kvality pro jednotlivé typy restorativních programů.

Jak se posunout? Potřebujeme konkrétní vizi!

Domníváme se, že potřebujeme konkrétní vizi, která vyžaduje společnou diskuzi zainteresovaných klíčových státních institucí a nevládních organizací k následujícím pěti bodům:

1. kvalita

sestavení základních požadavků na parametry jednotlivých typů restorativních programů, které budou ze strany státu vyžadovány, aby program mohl být označen jako restorativní

2. financování

vytvoření ze strany státu systému dostatečného finančního zdrojování tak, aby byla zajištěna plošná/celostátní dostupnost restorativních programů, bez ohledu na jejich poskytovatele (Probační a mediační služba, nevládní organizace)

3. organizace

vytvoření celostátního systému, který bude zajišťovat regionální dostupnost restorativních programů po celé ČR a nastaví vhodné parametry spolupráce Probační a mediační služby s nevládními organizacemi, a to včetně vytvoření dozorového místa ze strany státu nad kvalitou, odborností, financováním a funkčností systému

4. odbornost

definování požadavků na odbornost mediátorů a facilitátorů restorativních programů, obdobně jako to považuje za důležité zákon č. 202/ 2012 Sb., o mediaci pro mediátory civilní

5. legislativa

vytvoření dostatečného legislativního rámce zajišťujícího dostupné a kvalitní fungování systému restorativních programů jako celku, včetně jeho provázanosti s trestním řízením

Cesta k vizi pro českou restorativní justici

V návaznosti na tyto cíle Restorativní platformy tak budou Institutem pro restorativní justici organizovány v roce 2024 kulaté stoly, jež sezvou ke společné diskuzi všechny klíčové aktéry. Cílem diskuze je směřovat k tomu, aby ČR kráčela k vizi, kdy každý, kdo potřebuje využít restorativních programů při řešení následků trestné činnosti, má tuto možnost, ve smyslu výše zmíněných mezinárodních závazků, vždy k dispozici.

Legislativní ukotvení základní zásady o restorativní justici

Institut pro restorativní justici společně se členy Restorativní platformy usiluje o promítnutí principů restorativní justice do základního nastavení trestněprávní úpravy tak, aby legislativní ukotvení poskytovalo dobrý právní základ pro restorativní postup všech orgánů a profesionálů v průběhu celého trestního řízení.

Znění navrhované zásady bylo připraveno IRJ ve spolupráci se členy Restorativní platformy. Současně však navrhovaný text prošel konzultacemi s řadou odborníků na poli trestního práva jak z oblasti teorie, tak praxe.

Základní zásada: Restorativní justice (navrhované znění):

„Restorativní principy a přístupy jsou integrální součástí celého trestního řízení, včetně řízení vykonávacího, a zahrnují napravení společenských vztahů zasažených trestnou činností, nápravu způsobené újmy, zohlednění potřeb poškozených, obětí trestných činů a dalších osob dotčených trestným činem a vedení pachatele k uvědomění si následků trestné činnosti.

Orgány činné v trestním řízení jednají po celou dobu trestního řízení tak, aby vytvářely podmínky pro dobrovolnou aktivní účast poškozeného, oběti a pachatele při řešení následků trestné činnosti v rámci restorativního programu.“

Základní zásada: Restorativní justice (znění v meziresortním připomínkovém řízení ke dni 20.5. 2024):

„Orgány činné v trestním řízení dbají v průběhu celého řízení na to, aby byly ve vhodných případech vytvářeny podmínky pro dobrovolnou a aktivní účast poškozeného a obviněného při řešení následků trestného činu a napravení vztahů zasažených trestným činem.“ (zdroj)

Podpora restorativní justice mezi profesionály

Restorativní platforma

 • Restorativní platformu považujeme za velmi vzácné uskupení odborníků s různým polem působnosti v rámci celého trestního řízení, ale s velmi podobným zájmem posouvat inovativní řešení dále.
 • Vnímáme proto jako nezbytné platformu zachovat také po ukončení projektu, v jehož rámci vznikla (Restorative Justice: Strategies for Change) a pokračovat ve společné práci v dalších letech.
 • Jako přirozený vývoj našich diskuzí se nabízí jejich posunutí dále do regionů, ke kolegům a kolegyním členů platformy, k podpoře restorativní praxe v profesních i místních komunitách.
 • Nejbližším cílem Institutu pro restorativní justici je v tomto ohledu realizace odborných seminářů v regionech, které budou reagovat na aktuální dění v oblasti restorativní justice, ale stejně tak na požadavky jednotlivců dle jejich potřeb.

Širší veřejnost

 • Komunikace tématu restorativní justice směrem k širší veřejnosti je nezbytnou součástí systémového přístupu směřujícího k jejímu rozvoji.
 • Podpora povědomí veřejnosti o možnostech a přínosech restorativní justice by měla být společným cílem a snahou jednotlivých profesionálů, jejich organizací a konkrétních autorit, také s odkazem na Programové prohlášení vlády a Benátskou deklaraci.
 • Jako klíčové články pro smysluplnou a cílenou osvětovou iniciativu vnímáme především členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change, kteří mohou v rámci svého profesního dosahu velmi dobře ovlivnit relevantní strategie a akční plány (nejen) svých institucí právě směrem k účinné komunikaci tématu v nejširším slova smyslu.